Tekst melding

i.v.m. met een telefonische storing is ons kantoor alleen bereikbaar per mail. Onze excuses voor dit ongemak!

LintNotarissen.nl logo
LintNotarissen.nl

Nieuws van Lint Notarissen

Lees hier alle nieuwsberichten.

Beperkingen en mogelijkheden bij bescherming erfdeel kind

Kinderen die minderjarig zijn kunnen erven van iemand anders, bijvoorbeeld de ouder of de grootouders. Maar hoe gaat...

Gevolgen overlijden bestuurder voor aanbiedingsplicht aandelen

In bijna alle statuten van een besloten vennootschap staat een regeling over het al dan niet verplicht aanbieden van...

Eigen woning in box 3

Wie twee geschakelde woningen heeft waarvan er een zelf bewoond wordt en de andere leeg staat kan een aanslag van de...

Vijf jaar voortzetting bedrijf voorwaarde bij toepassing bedrijfsopvolgingsregeling

De bedrijfsopvolgingsregeling is een regeling die erin voorziet om een onderneming fiscaal vriendelijk naar de...

Tijdens echtscheidingsprocedure testament maken of aanpassen

Stel u ligt in scheiding en komt tijdens de echtscheidingsprocedure te overlijden. Het echtscheidingsverzoek is...

Handelsregister moet meer privacybescherming bieden

Weten met wie je zaken doet. Dat is het doel van het Handelregister van de Kamer van Koophandel. Met dit openbare...

Voorgewende dwaling bij schenkingen met BOR-toepassing slaagt niet

Ouders met een onderneming zoeken net als de meeste ouders naar mogelijkheden om hun kinderen al bij leven...

Bewind, curatele en mentorschap

Bent u wilsonbekwaam en is er eerder geen levenstestament of notariële volmacht opgesteld, dan krijgt u te maken met...

Vereniging oprichten

Verenigingen brengen mensen met dezelfde hobby, levensbeschouwing of politieke overtuiging bij elkaar. Een...

Woning wel of niet in huwelijksgemeenschap

Financiering van de aankoop van een woning en de levering daarvan zijn twee totaal verschillende handelingen. Voor...

Maatschappelijke zorgvuldigheid vereist voor declaratie executeur-afwikkelingsbewindvoerder

De beloning van executeurs in een nalatenschap kan per testament nogal verschillen. Soms wordt een executeur benoemd...

Beperking verhuur appartementen aan regels gebonden

Woningnood tegenover beleggers die woningen opkomen en gaan verhuren is voor veel lokale overheden aanleiding om de...

Meer ruimte voor civiele rechter gevraagd om onwaardigheid vast te stellen

Pas de wet aan, zodat de civiele rechter in bepaalde situaties onwaardigheid kan vaststellen. Dat adviseert Marije...

Notarissen kritischer laten voorlichten bij grondhandel

Bij sommige grondtransacties moeten alle alarmbellen afgaan. Een deel van de oplossing kan zijn dat notarissen...

Erfenis aanvaarden of niet

Als u erfgenaam bent, dan kunt u kiezen of en hoe u de erfenis aanvaardt. Iedere erfgenaam neemt een eigen...

Wens tot decertificering aandelen niet altijd gehonoreerd

Het komt vaak voor dat de aandelen in een BV zijn ondergebracht in een Stichting Administratiekantoor (STAK)....

Levenstestament regelt uw persoonlijke, financiële en medische belangen

In een testament legt u vast wat er met uw nalatenschap moet gebeuren en hoe dat moet worden afgewikkeld. In een...

Soms wel en soms geen vergoedingsrecht voor vermogensverschuiving binnen huwelijk

Binnen huwelijken wordt door een van de partners wel eens vermogen verschoven naar de andere partner. Normaal...

Geen boete na afzien van koop speculatiegrond

Een koper van speculatieve landbouwgrond die zich misleid voelt door de verkoper hoeft geen boete te betalen voor...

Hypotheekrente familiehypotheken niet beperkt

De hypotheekrente voor familiehypotheken gaat niet beperkt worden. Vanuit de Tweede Kamer was bij sommige partijen...

Vraagtekens bij bepaling winst en vermogen maatschappelijke bv

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft nog geen duidelijkheid over de eisen, beperkingen en...

Huwelijkse voorwaarden vlak voor overlijden geen belastingontduiking

Ook tijdens huwelijk kunt u huwelijkse voorwaarden afspreken. Daarin kunt u vermogen van de ene partner op de andere...

Voorkom complicaties bij familielening eigen woning

Met de huidige hoge huizenprijzen is het voor veel mensen, met name starters op de woningmarkt lastig om de...

Nietigheid dreigt voor overnemingsbeding bij onjuiste vormgeving

Een wat bijzondere zaak geeft weer eens aanleiding om te overdenken hoe de overgang van een onderneming met...

Een onduidelijk testament

Soms komt het voor dat iemand is overleden die een testament heeft gemaakt en dat het testament op bepaalde...

Pas op met (starters)vrijstelling en tarief overdrachtsbelasting

De wetgeving met betrekking tot overdrachtsbelasting bij vastgoedtransactie is er de laatste jaren niet eenvoudiger...

Een legaat voor kleinkinderen

Het kleinkind-legaat is een testamentaire bepaling waarbij een grootouder een deel van zijn of haar nalatenschap...

Drijvende woning soms onroerende-, soms roerende zaak

Wanneer wordt een drijvende woning als een onroerende zaak bestempeld, en wanneer als een roerende zaak. Die vraag...

Fusievrijstelling afhankelijk van noodzaak op zakelijke gronden

Als er registergoed is betrokken bij de fusie tussen twee stichtingen, gaat ook dat registergoed over op de nieuwe...

Nationaal Koopstartfonds biedt woonstarters korting

Het Nationaal Koopstartfonds biedt binnenkort voor kunnen starters op de koopwoningmarkt maximaal € 50.000 voor...

Nut van de verklaring van erfrecht na een overlijden

Na overlijden van een van beide ouders vraagt de bank vrijwel altijd om een verklaring van erfrecht. Daarmee kan de...

Algemene vergaderingen mogen weer volledig digitaal

Privaatrechtelijke rechtspersonen, zoals besloten vennootschappen, naamloze vennootschappen, verenigingen,...

Wijzigingen giftenaftrek, schenkingsvrijstelling en vermogenstoets

Per 1 januari zijn voor diverse wetswijzigingen van kracht geworden. De staatssecretaris van Financiën heeft...

Geldproblemen voor bewindvoerders en mentoren

Voor bewindvoerders en mentoren blijven de vergoedingen die de overheid toestaat al jarenlang achter bij de gestegen...

Woningwaardegrens voor startersvrijstelling overdrachtsbelasting verhoogd

Vanaf 1 januari 2024 is de grens voor woningwaarde om in aanmerking te komen voor toepassing van de vrijstelling van...

Digitaal een besloten vennootschap oprichten

Sinds 1 januari 2024 is het mogelijk om een besloten vennootschap (bv) volledig digitaal op te richten. Het is dus...

Hoe toetst de notaris of iemand wilsbekwaam is?

De notaris zal bij het bepalen van wils(on)bekwaamheid in het gesprek met iemand nagaan of deze de gestelde vragen...

Medewerking partner nodig bij opheffing aansprakelijkheid voor hypotheekschuld

Als uw ex-partner niet wil meewerken om u door de bank te laten ontslaan uit de hoofdelijke aansprakelijkheid voor...

Voorkom narigheid, maak een testament

Het belang van een testament is al lang aangetoond. Het aantal ruzies om erfenissen tussen erfgenamen waarde...

Nieuwe rechtsvorm voor maatschappelijk betrokken ondernemingen

Er komen steeds meer ondernemingen die vanuit maatschappelijke betrokkenheid opereren. Bedrijfsvoering wordt of is...

Denk aan wettelijke regels bij schenking op papier

In de laatste maanden van het jaar wordt nogal eens bij de notaris de vraag gesteld hoe vermogen van ouders naar...

Taken bestuurder alleen overdraagbaar met aandeelhoudersbesluit

Statuten van besloten vennootschappen bevatten normaal gesproken altijd een zogenaamde beletregeling. Daarin wordt...

Concept testament soms toch bepalend

Alleen een door de notaris (mede-)ondertekend testament is rechtsgeldig. Concept testamenten doen er niet toe. Dat...

Vergoedingsrecht op investering in aflossing hypotheek tijdig vastleggen

Bij huwelijken op huwelijkse voorwaarden kan het voorkomen dat een van de partners uit privévermogen aflost...

Onderzoek naar voortbestaan wettelijk erfdeel

Kinderen kunnen in Nederland door hun ouders bij testament worden onterfd. Echter, die kinderen hebben dan de...

Schenk- en erfbelasting 2024

Schenk- en erfbelasting worden geregeld in de Wet op de schenk- en erfbelasting. Daarin is geregeld dat u belasting...

Hoge Raad: testament kan vervallen door wijziging feiten en omstandigheden

Dat een erflater niet is vooruitgelopen op een latere wijziging in zijn huwelijks- en gezinssituatie, betekent niet...

Mondelinge koopovereenkomst bij bouwkavel kan bindend zijn

Een bouwkavel te koop waarop op grond van het bestemmingsplan een woning gebouwd mag worden. Voor sommigen een...

Meer transparantie en rechtsbescherming bij snelle ontbinding bedrijven

Met turboliquidatie kunnen ondernemers snel en eenvoudig stoppen met hun bedrijf als het bedrijf niets meer van...

Verondersteld voorkeursrecht tot koop blijkt niet altijd

Een Nederlandse notaris is verplicht en goed verzekerd tegen beroepsaansprakelijkheid. Juist hierdoor wordt de...

Naleven regels voor ontslag statutair directeur in BV cruciaal

Een statutair directeur is een directeur die wordt benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders in een...

Problemen en uitdagingen binnen de Vereniging van Eigenaren

Problemen binnen Vereniging van Eigenaren (VvE) bij appartementencomplexen zijn van alledag, zo blijkt in de...

Vrijgestelde bedrag grens voor doen van aangifte erfbelasting

De belastingdienst stuurt meestal een brief waarin staat of de erfgenamen aangifte moeten doen. Dit doet zij binnen...

De onvindbare erfgenaam

Wanneer iemand is overleden komt het soms voor dat een erfgenaam onvindbaar is. Dit kan verschillende redenen...

Maximale termijn bestuurders stichting niet laten verlopen

In statuten van sommige stichtingen staan maximale bestuurstermijnen. In een aantal gevallen kan dat erg handig...

Waarde woning na overlijden op basis van WOZ of waarde in economisch verkeer

Waardebepaling van een ouderlijke woning na overlijden van ouders roept nogal eens vragen op. Bij het overlijden van...

Acht maanden na overlijden belastingrente over erfbelasting

De Belastingdienst heeft een waarschuwing voor nabestaanden laten uitgaan waarin zij aangeeft dat acht maanden na...

Onderzoek naar wettelijke regeling meerouderschap voortgezet

Het demissionaire kabinet zet de onderzoeken naar de mogelijke invoering van meerouderschap en -gezag voort. Naar...

Fiscale regelingen overdrachtsbelasting mogelijk op de schop

Het ministerie van Financiën gaat onderzoek...

Door buurman geannexeerde grond moet terug naar nieuwe koper buurperceel

Wat zijn de rechten van de oorspronkelijke eigenaar als buurman al een kwarteeuw een deel van diens tuin bij zijn...

Gelijkwaardigheid aandelenverhouding dga’s schept verplichtingen

BV’s met meerdere aandeelhouders als bestuurder zijn in veel gevallen gebaseerd op een gelijkwaardige verhouding...

Meer mensen toegang tot een hypotheek met NHG

De NHG-grens voor hypotheekleningen wordt per 1 januari 2024 verhoogd naar €435.000. Deze verhoging maakt het...

Poortwachters slaan handen ineen om witwassen beter te bestrijden

Een nationaal coördinator vanuit de overheid, informatiedeling tussen poortwachters in de keten en een onderling...

Belastingmaatregelen voor huizenbezitters

Wie tussen 18 en 35 jaar oud is en na dit jaar een huis koopt, hoeft bij een koopsom tot € 510.000 geen...

Waardering legaat ter grootte van erfdeel niet altijd duidelijk voor betrokkenen

In sommige testamenten wordt aan iemand een legaat toegekend in de vorm van een bedrag gelijk aan wat de begunstigde...

Ook einde huurovereenkomst regelen in samenlevingscontract

Sommige samenlevingscontracten bevatten clausules over voortzetting van huur en woonrecht ingeval de samenwoning...

Schenkingen aan niet-onterfde kinderen tast niet de legitieme portie van onterfd kind

Helaas komt het nogal eens voor dat een kind in het testament van ouders onterfd wordt. Soms omdat er al heel lang...

Uitleg huwelijkse voorwaarden nogal eens geschilpunt

Wie gaat trouwen, kan de vermogensrechtelijke gevolgen daarvan regelen in huwelijkse voorwaarden. Bij het maken van...

Digitaal oprichten Besloten Vennootschap

Sinds 1 augustus 2021 moet het volgens een Europese richtlijn mogelijk zijn volledig online een bv op te richten....

Bedrijfsopvolgingsregeling behouden, maar aangepast

Het kabinet pakt een ongewenste belastingbesparende constructie bij vastgoedtransacties aan. En de...

Verschillen tussen legaat en erfenis

Veel testamenten bevatten een of meer legaten, soms aan een of meer goede doelen, soms aan andere mensen in de...

Ongelijke inleg door samenwoners bij aankoop woning

Tegenwoordig gaan er meer stellen samenwonen dan trouwen (of geregistreerd partnerschap aangaan). Bij...

Regels volgen bij overdragen taken van executeur

In veel testamenten wordt of is een executeur aangewezen, iemand die de afwikkeling van de nalatenschap gaat...

Wijziging akte van splitsing soms wel, soms niet noodzakelijk

In de praktijk ervaren wij als notariskantoor vaak problemen rond appartementensplitsingen. Veel kan worden geregeld...

Stief- of pleegkinderen laten erven alleen bij testament

In het Nederlandse erfrecht wordt een verschil gemaakt tussen verschillende kinderen. Het is niet zo dat een stief-...

De bedrijfsopvolgingsregeling aangepakt

Politiek is het al langer een heet hangijzer, de bedrijfsopvolgingsregeling. De bedrijfsopvolgingsregeling voorziet...

De rechter en het opgesteld levenstestament

Het levenstestament is een notariële akte die steeds vaker wordt opgesteld naast een “gewoon” testament. U kunt met...

Woningkoper heeft recht op duidelijkheid over erfdienstbaarheid

Kopers van woningen worden wel eens geconfronteerd met het feit dat tussen koopovereenkomst en leveringsakte blijkt...

Meer transparantie bij turboliquidaties

De positie van schuldeisers van een rechtspersoon waarvan het bestaan via turboliquidatie is geëindigd, wordt...

Zonder samenlevingscontract geen partnervrijstelling in meerrelatie

Het komst regelmatig voor dat twee broers, twee zussen of broer en zus jarenlang met elkaar samenwonen, maar geen...

Geruisloze inbreng eenmanszaak in bv is profijtelijk

Groeiende eenmanszaken zetten nogal eens hun rechtsvorm om in een bv (besloten vennootschap). Bijvoorbeeld als je...

Opgelet bij (particuliere) erfpacht

Als u een woning koopt, is het van groot belang om van te voren na te gaan of er sprake is van een woning op eigen...

Waarde effecten op tijdstip overlijden leidend voor erfbelasting

Als iemand overlijdt, wordt de waarde van diens nalatenschap op datum overlijden vastgesteld. Saldi van bestaande...

Nalaten door het maken van een legaat

Als u uw vermogen aan iemand wilt nalaten en daarvoor een testament maakt dan zijn er verschillende manieren om dit...

Concepttestament is niet rechtsgeldig

Een uiterste wil moet voor de rechtsgeldigheid worden ondertekend door de erflater. Zonder handtekening is een...

Notaris als begeleider bij opstellen draagmoederschaps­overeenkomst

Een nieuwe wet moet draagmoederschap in goede (juridische) banen leiden. In het door de minister voor...

Holding populair bij ondernemers

Veel ondernemers hebben als rechtsvorm voor hun bedrijf een besloten vennootschap (bv). Tegenwoordig brengen zij de...

Drietrapsraket moet misleiding bij grondhandel voorkomen

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) stelt voor om een zogenoemde ‘drietrapsraket’ in te voeren die...

Momenten die vragen om de notaris

De notaris speelt een essentiële rol speelt tijdens cruciale momenten in ons leven. Of het nu gaat om een huwelijk,...

Voorstel voor grensoverschrijdende bescherming kwetsbare volwassenen

De Europese Commissie heeft onlangs een voorstel voor nieuwe regelgeving gepubliceerd ter bescherming van kwetsbare...

Wet modernisering personenvennootschappen moet verouderd systeem vervangen

Na meer dan een eeuw getouwtrek over de modernisering van de wetgeving rondom personenvennootschappen lijkt de kogel...

Geen hypotheekrente voor een van twee woningen geregistreerde partners

De belastinginspecteur is extra alert bij aangiftes van geregistreerde partners die elk een eigen woning hebben....

De 5% regeling bij een nieuwbouwwoning

In de praktijk blijkt nogal eens onduidelijk wat de rechten van een koper en de plichten van een aannemer zijn bij...

Het vergeten testament

Het zal maar gebeuren… Het huwelijk van uw ouders wordt ontbonden door het overlijden van uw vader. Uw vader blijkt...

Financiële informatie en uitleg notariële akte nodig bij aandelenoverdracht.

Hoewel een notariële akte dwingende bewijskracht heeft, kan het toch gebeuren dat met voldoende tegenbewijs de...

Overdracht van huis vanuit nalatenschap vergt beschikkingsbevoegdheid

Bij overlijden van een partner wordt de langstlevende echtgenoot of echtgenote doorgaans op grond van de wettelijke...

Wetsvoorstel: verlenging vervaltermijn bij beroep op legitieme door minderjarigen

De vervaltermijn voor een beroep op de legitieme portie moet pas ingaan als een kind meerderjarig wordt. Dat stelt...

Voogdij regelen

De toekomst van uw kinderen is van...

Steffie.nl legt testament en erfgenamen simpel uit

Mensen met een licht verstandelijke beperking en notarissen kwamen onlangs bijeen in het Louwman Museum in Den Haag...

Beperkte wetswijziging alimentatie

Minister voor Rechtsbescherming Franc Weerwind de Tweede Kamer geïnformeerd dat hij een beperkte wijziging in de...

Notarissen pleiten voor vergunningsplicht voor grondbeleggingen

Om kopers beter te beschermen bij speculatieve grondhandel, pleit de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB)...

Meerwaardeclausule in leveringsakte gebonden aan strakke regels

Het is niet ongebruikelijk dat bij de koop van een nieuwbouwwoning een meerwaardeclausule ten gunste van de gemeente...

Aftrek schenking door ANBI-instelling afhankelijk van schenkingsdoel

Het zijn van een ANBI-instelling (Alegemeen Nut Beogende Instelling) is niet voldoende voor de aftrekbaarheid van...

Een holding boven uw werk-BV’s biedt voordelen

Ons land telt elk jaar weer meer ondernemers dan het jaar daarvoor, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau...

Onenigheid over automatische beneficiaire aanvaarding erfenis bij meerderjarigenbewind

Het komt niet vaak voor dat een kantonrechter een in een eerdere uitspraak van het Hof terzijde legt. Dat gebeurde...

Verantwoordingsplicht voor bestuurders en mogelijk bestuursverbod in aantocht

Liquidatie – ontbinding – van een vennootschap, stichting of vereniging waarin geen baten en schulden meer zijn, kan...

Vorderingen soms opeisbaar als langstlevende inteert op nalatenschap

Samenwonen en erven vergt nauwkeurige vastlegging van wensen in testament. Samenwonende partners benoemen elkaar...

Bank betaalt voor nieuwe hypotheekakte bij wijziging erfpacht

Als een erfpachter overstapt van voortdurende naar eeuwigdurende erfpacht, mag de bank hem om een nieuwe...

Erfgenamen van slapende tegoeden gezocht

Er zijn in Nederland nog tal van inactieve bankrekeningen, waarvan de erfgenamen nog gevonden moeten worden. De...

Na aflossing hypotheek de inschrijving laten royeren

In de praktijk doen zich zeer regelmatig situaties voor waarbij een verkoper van een woning aangeeft dat de te...

Negatieve erfenis alsnog beneficiair aanvaarden soms mogelijk

Als een erfgenaam een erfenis aanvaardt, heeft dat zuivere aanvaarding. De erfgenaam krijgt dan zowel de bezittingen...

Einde jubelton, familiehypotheek biedt uitkomst

Volmachtverlening in levenstestament niet altijd houdbaar

Wie een levenstestament opstelt, benoemt daarin een of meerdere kinderen of andere personen tot gevolmachtigde in...

Bezint eer gij zich hoofdelijk verbindt

Het komt nogal eens voor dat een huiseigenaar een (nieuwe) relatie aangaat waarbij de partner zich bij de gemeente...

Grote vrijheid aandeelhouders voor afspraken in aandeelhoudersovereenkomst

Aandeelhouders in een BV kunnen buiten de openbare statuten om – bij oprichting of later – met elkaar aanvullende...

Bank betaalt voor nieuwe hypotheekakte bij wijziging erfpacht

Als een erfpachter overstapt van voortdurende naar eeuwigdurende erfpacht, mag de bank hem om een nieuwe...

Overdracht aandelen in strijd met blokkeringsregeling heeft grote gevolgen

In een recent gewezen arrest kwam de vraag aan de orde wat het gevolg is van een overdracht van aandelen in strijd...

Minder geregistreerd partnerschappen in 2022

Het aantal geregistreerd partnerschappen is vorig jaar voor het eerst in lange tijd gedaald. In 2022 werden ruim...

Mogelijkheid voor beëindigen taken door aangewezen executeur

Om alles na uw overlijden zo goed mogelijk voor uw nabestaanden te regelen kunt u een testament opstellen. Daarin...

Belangen minderheidsaandeelhouder niet veronachtzamen

In besloten vennootschappen komt het regelmatig voor dat de ene aandeelhouder meer aandelen heeft dan een andere...

Het vergeten testament

In 2021 heeft de Rechtbank Den Haag een uitspraak gedaan over de uitleg van een door erflater in 1990 opgesteld...

Vaste plaats in wet voor digitale algemene vergadering

De digitale algemene vergadering (AV) moet een vaste plaats in de wet krijgen. Dat vindt de Gecombineerde Commissie...

Oud testament veroorzaakt meer problemen dan het voorkomt

Ooit een testament laten opmaken en nooit meer naar omgekeken? Veel mensen denken dat het daarmee wel geregeld is....

Notaris stelt identiteit oprichters BV vast bij volledig digitale oprichting

Volgens de Europese richtlijn had Nederland al moeten voldoen aan de mogelijkheid voor ondernemers om een BV...

Legaten kunnen u veel geld kosten

In veel testamenten zijn legaten voor een persoon of een instantie opgenomen. Soms gaat het over een bedrag, maar...

Oprichters BV i.o. persoonlijk aansprakelijk tot BV rechtshandeling heeft bekrachtigd

Aansprakelijkheidskwesties zijn lopendebandwerk voor rechters. Dat is niet verwonderlijk. Het gaat er vaak om wie de...

Testament, levenstestament of wilsverklaring

Het maken van een testament staat mogelijk niet hoog op uw prioriteitenlijst. Of sterker nog, u hebt er nog nooit...

Mogelijkheden om nieuwe aandeelhouder in BV op te nemen

Startende ondernemers komen na verloop van een groeiperiode tot de conclusie dat er een of meer nieuwe...

Algemene volmacht soms ook na overlijden volmachtgever geldig

Ouders geven op latere leeftijd in veel gevallen een algemene volmacht af aan (een van de) kinderen of...

35% aandeel in woning geldt al als eigen woning

Een aandeel van 35% in een woning kan een eigen woning zijn, ook als de woning alleen bouwkundig, maar niet...

Arbeidsinkomen of ook vermogen uit BV verdelen bij echtscheiding

Wie bij het opmaken van huwelijkse voorwaarden ook een periodiek verrekenbeding wil opnemen, doet er goed aan het...

Personenvennootschap op komst, onduidelijke positie voor stille vennoot

Er lijkt schot te komen in de verwerkelijking van de personenvennootschappen. Nu heten dergelijke...

Repeterende schenkingen niet meteen bij aanvang belast

Schenkingen van ouders aan kinderen zijn aan de orde van de dag. Soms met grote bedragen, soms maximaal het...

Rechtspersoon-bestuurder blijft bestuursbevoegd na overlijden bestuurder

In ondernemersland wordt wel vaker samengewerkt in een joint venture opgericht. Het bestuur daarvan wordt vrijwel...

Van mantelzorger tot vertrouwenspersoon, of toch niet

Iemand uit uw directe omgeving gaat lichamelijk en/of geestelijk achteruit en heeft u gevraagd om zijn of haar...

Geen erf- en schenkbelasting na tien jaar in buitenland

De erfenis van een Nederlander die tot aan diens overlijden langer dan tien jaar feitelijk in het buitenland heeft...

Excessief lenen bij eigen BV ten einde

Vanaf 1 januari 2023 kunnen directeur-grootaandeelhouders (dga’s) geen gebruik meer maken van belastinguitstel (of...

Wetswijziging gezamenlijk gezag door erkenning

Ongehuwde en niet-geregistreerde partners krijgen vanaf 1 januari 2023 bij het erkennen van het kind automatisch...

Wel of niet nakomen belofte van afwikkeling nalatenschap

Nogal wat in testamenten benoemde executeurs...

Internetconsultatie regeling volledig digitale algemene vergadering

Het wordt voor rechtspersonen zoals naamloze vennootschappen (NV’s), besloten vennootschappen (BV’s), verenigingen,...

Beneficiaire aanvaarding na drie maanden niet automatisch bij meerderjarigenbewind

Als er meer dan drie maanden zijn verstreken na een overlijden geldt de regel dat de nalatenschap als beneficiair...

Nog te slopen woning is fiscaal geen woning in aanbouw.

Soms zijn nog te slopen woningen fiscaal niet aan te merken als woning in aanbouw voor de toepassing van de...

Nog te slopen woning is fiscaal geen woning in aanbouw.

Soms zijn nog te slopen woningen...

Veel vragen voor ondernemer bij echtscheiding

Een echtscheiding is (bijna) nooit leuk. Een echtscheiding is nog minder leuk als een of beide partijen een eigen...

Veel vragen voor ondernemer bij echtscheiding

Een echtscheiding is (bijna) nooit leuk. Een...

Uitleg huwelijkse voorwaarden soms afwijkend van tekst in akte

Iedereen die voor 1 januari 2018 trouwde zonder tevoren huwelijkse voorwaarden te hebben gemaakt, trouwde in...

Procedure in de statuten soms door de rechter niet gevolgd

In een recent gewezen uitspraak heeft re rechtbank zich gebogen over een in de statuten van een stichting opgenomen...

Let op de formaliteiten bij eigen woning lening

Recent diende voor de Rechtbank Zeeland-West-Brabant een zaak waarin de fiscus stelde dat de rente over een binnen...

Rechthebbende op uitkering van een levensverzekering bij overlijden

Bij de uitkering van levensverzekeringen geldt de leer van het zelfstandig recht op uitkering. Wat houdt dat in? De...

NHG-hypotheekgrens volgend jaar naar ruim vier ton

Per 1 januari 2023 gaat de NHG-hypotheekgrens omhppg van € 355.000 naar € 405.000. Door deze verhoging...

Beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren blijven gelijk voor 2023

De Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren bevat de beloningen voor de werkzaamheden van deze...

Onderlinge gegevensdeling bij hoger risico op witwassen of terrorismefinanciering

Notarissen en andere Wwft-instellingen worden verplicht onderling gegevens te delen als sprake is van een hoger...

Statutenwijziging in het Engels toegestaan bij digitaal opgerichte bv

Het wetsvoorstel voor de digitale oprichting van een bv maakt het mogelijk om de statuten van een digitaal...

Kwijtschelden lening vanuit BV kan belaste winstuitdeling zijn

Soms lenen (groot)aandeelhouders van een BV geld uit aan zijn of haar kinderen. Daar is niets mis mee zolang er maar...

Maximumaftrek voor nieuwe periodieke giften aan ANBI’s

Het kabinet wil de aftrek van periodieke giften aan ANBI’s per 2023 gaan maximeren op € 250.000 per...

Voorstel 'Opstalrecht duurzaam' naar ministerie

(KNB) Wie is de eigenaar van de zonnepanelen of de warmtepomp? Dat is niet altijd de eigenaar van het gebouw. Om dit...

Consultatie modernisering personenvennootschappen

(KNB) Meedenken over de modernisering van het personenvennootschapsrecht? Dat kan, want de consultatie over de...

Onderzoek naar aandeelhouders bij overdracht aandelen

Net als voor het overdragen van een huis, bedrijfspand of stuk grond heeft u voor het overdragen van aandelen in een...

Erkenning kind bij zwangerschap ongehuwden voor gezag

Tussen gehuwde (of als partners geregistreerde) en ongehuwde ouders bestaat nog steeds een juridisch verschil:...

Leg erfenis eerste ouder vast

Veel mensen maken zich zorgen over de erfbelasting. Zij zijn bang, dat van hun spaargeld niets overblijft voor de...

Minister bekijkt aanbevelingen over bescherming vermogen minderjarigen

De minister voor Rechtsbescherming, Franc Weerwind, gaat nog eens goed kijken naar de aanbevelingen in het rapport...

Wanbeheer binnen de Commanditaire Vennootschap

Een commanditaire vennootschap is een bijzonder soort vennootschap, aangegaan tussen een of meer stille vennoten en...

Voorkom onzekerheid ten aanzien van schenkingen zonder schenktraditie

In Nederland is men vanaf het achttiende levensjaar meerderjarig en in beginsel zelf verantwoordelijk en bevoegd om...

Alimentatieplicht bij voorbaat uitsluiten is mogelijk niet altijd nietig

Als u samenwoont, een geregistreerd partnerschap heeft of gehuwd bent wordt in een gesprek bij de notaris vaak ook gevraagd hoe dat nu zit met alimentatie bij het uit elkaar gaan als samenwoners of scheiding.

Financiële informatie en uitleg notariële akte nodig bij aandelenoverdracht.

Hoewel een notariële akte dwingende bewijskracht heeft, kan het toch gebeuren dat met voldoende tegenbewijs de uitkomst kan worden aangepast. Dat bleek onlangs uit twee uitspraken van de rechter.

Vorderingen binnen samenwoonrelatie kunnen verjaren

Niet alleen huwelijken stranden, ook samenwoonrelaties blijken niet altijd bestand tegen de tijd. Zonder goede...

Aanpak witwassen goed, met ruimte voor verbetering

(Bron KNB) De Nederlandse aanpak van witwassen en financiering van terrorisme heeft de afgelopen jaren grote...

Draagplichtregeling hypotheekschuld voorkomt onverwachte claims

Hoeveel geld leg je als samenwonende partner in bij het afsluiten van een hypotheek? Hoe compenseer je jouw extra inleg als jullie beiden in een draagplichtovereenkomst vastleggen dat jullie de hypotheeklasten 50/50 zullen dragen? De bank kan elk van jullie voor de hele schuld aanspreken.

Duidelijkheid in testament bepalend voor wie erfgenamen zijn

Nogal wat mensen hebben heel lang geleden een testament gemaakt en deze nooit meer aangepast aan de actuele situatie. Met soms nogal vervelende gevolgen voor de in het testament vermelde erfgenamen.

Schuld dga meeverkopen met BV is niet altijd winstuitdeling

Veel directeur-grootaandeelhouders (dga’s) hebben altijd wel een meer of minder grote schuld aan hun BV. Kan een dga...

Executeur mag huis verkopen om schulden te voldoen

In nogal wat testamenten wordt tegenwoordig een executeur benoemd. Soms worden diens taken in het testament...

Standaardboete in koopcontract houdt niet altijd stand

In vrijwel alle koopcontracten bij aankoop van een huis is een standaardboete van 10% van de koopsom opgenomen in...

Houdbaarheid concurrentiebeding in aandeelhoudersovereenkomst hangt af van tekst

Aandeelhoudersovereenkomsten bevatten vaak een concurrentiebeding. Of deze bedingen ook juridisch stand houden,...

Duidelijke situatietekening van belang bij overdracht onroerende zaken

Bij de verkoop van percelen grond blijken na de koop geschillen tussen koper en verkoper te ontstaan over de exacte...

Executeur voor nalatenschap stress- of erebaan?

Wie in een testament is benoemd tot executeur kan dat zien als een mooi gebaar van de overledene, maar ook als een...

Levenstestament regelt uw persoonlijke, financiële en medische belangen

In een testament legt u vast wat er met uw nalatenschap moet gebeuren en hoe dat moet worden afgewikkeld. In een...

Ministerie verlengt tijdelijke regeling UBO-register tot januari 2023

De tijdelijke regeling voor nog ontbrekende registraties in het UBO-register, die tot 1 september zou

gelden,...

Vraagtekens bij wenselijkheid baby-bv en rollatorinvestering

Een 'baby-bv' en de 'rollatorinvestering': deze en acht andere opmerkelijke belastingconstructies staan beschreven...

Biedlogboek moet zorgen voor extra transparantie

(Bron KNB) De NVM, VBO, Vastgoedpro en de Vereniging Eigen Huis voeren op 1 juli een digitaal biedlogboek in....

Met terugwerkende kracht toetreden tot samenwerkingsverband biedt voordelen

Op gezette tijden uw bedrijfsstructuur toetsen aan maatschappelijke ontwikkelingen en wijzigingen in wet- en...

Maak (nog nét) gebruik van de jubelton-vrijstelling

De regeling van de jubelton eindigt dit...

Nabestaanden samengestelde gezinnen hebben baat bij testamenten ouders

Samengestelde gezinnen zien zich na een...

Mediation of rechter bij geschillen goede alternatieven voor arbitrage

Arbitrage bij geschillen heeft in veel contracten een plek veroverd. Geregeld wordt dan dat bij onenigheid partijen...

Inwerkingtreding Wet pensioenverdeling bij scheiding opnieuw uitgesteld

(Bron KNB) De streefdatum 1 juli 2022 voor inwerkingtreding van de gewijzigde Wet pensioenverdeling bij scheiding is...

In samenlevingscontract nadeel ten opzichte van huwelijk ondervangen

Samenwoners hebben in het vermogensrecht een fors nadeel ten opzichte van getrouwde stellen. Gehuwden wordt geen...

Kabinet ziet geen dringende noodzaak voor afschaffing legitieme portie

(Bron KNB) De minister voor Rechtsbescherming, Franc Weerwind, ziet geen noodzaak om op korte termijn een...

Overdracht aandeel in firma vergt goedkeuring van alle vennoten

Wie zijn aandeel in een firma aan zijn kinderen wil overdragen en daarbij gebruik wil maken van de fiscaal gunstige...

Erfbelasting en WLZ-bijdrage besparen met testament

Erfgenamen van een overleden persoon betalen erfbelasting. U moet daartoe aangifte doen bij de Belastingdienst. De...

Zonder partnertestamenten biedt samenlevingscontract beperkt bescherming bij hypoheek

Steeds meer stellen kiezen niet meer voor een huwelijk of een geregistreerd partnerschap maar gaan samenwonen. Zeker...

Wie BV erft betaalt erf- en inkomstenbelasting

Wie een Besloten Vennootschap erft, betaalt natuurlijk erfbelasting. U erft immers een vermogensbestanddeel. De...

Zonder partnertestamenten biedt samenlevingscontract beperkt bescherming bij hypoheek

Steeds meer stellen kiezen niet meer voor een huwelijk of een geregistreerd partnerschap maar gaan samenwonen. Zeker...

Bij herroeping van schenking is redelijkheid en billijkheid maatgevend

De afgelopen jaren hebben veel ouders gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een of meer van hun kinderen de...

Samenwerkingsovereenkomsten up to date houden voorkomt narigheid

Op het moment dat u samen met een of meer anderen een bedrijf voert of gaat voeren, is het erg handig om de...

Oud testament niet toekomstbestendig

In de notarispraktijk komt het nog al eens voor dat mensen in het verleden een testament hebben gemaakt en daar...

Landjepik blijkt soms lonend

Het is van alle tijden dat er geschillen spelen rond de erfgrens tussen naburige percelen.TV programma's als "De...

Erfenis verwerpen soms beter dan beneficiair aanvaarden

Niemand kan gedwongen worden om een erfenis te aanvaarden, maar minderjarigen kunnen wel gedwongen zijn om een...

Voorkom risico’s bij ziekte van vennoot

Een zieke vennoot in uw maatschap of firma is een persoonlijk drama voor betrokkene, maar ook een risico voor uw...

Niet-betaalde rente op lening van BV is verkapt dividend

Het niet in rekening brengen van rente op een lening van de dga (directeur grootaandeelhouder) uit een BV is...

Zonder actie blijft huis na overlijden op naam overledene staan

Op uw verzoek afschermen van gegevens in Handelsregister

Veel ondernemers zijn in het Handelsregister opgenomen met weergave van hun bezoekadres. In veel gevallen is dat...

Levenstestament moet voldoende zekerheid bieden voor belangen volmachtgever

Wie een levenstestament laat opstellen, doet dat in de overtuiging dat de gevolmachtigde – degene die uiteindelijk beslissingen mag nemen – zijn of haar belangen voldoende behartigt. Dat de praktijk weerbarstiger is dan intenties blijkt maar al te vaak.


Waarschuwing Belastingdienst aan nog niet geregistreerde UBO’s

(Bron KNB) Bureau Economische Handhaving (BEH) van de Belastingdienst geeft juridische entiteiten die hun UBO’s (ultimate beneficial owners) nog niet hebben geregistreerd eerst een laatste waarschuwing voordat een sanctie wordt opgelegd. Wilt u een sanctie voorkomen? Wij kunnen u snel aan registratie helpen.

Koop van bij woning behorende grond scheelt 6% overdrachtsbelasting

Twee procent of acht procent overdrachtsbelasting. Het verschil kan aanzienlijk zijn en is voor kopers soms...

Tweede Kamer wil tot uitspraak HvJ geen boetes voor niet registreren UBO

Per 27 maart 2022 – de deadline voor UBO-registraties – bleek het merendeel van de UBO’s (ultimate beneficial owner,...

Startersvrijstelling vaker gebruikt dan verwacht

(Bron KNB) Starters op de woningmarkt hebben vorig jaar vaker dan verwacht gebruik gemaakt van de...

Niet aan later huwelijk aangepast testament blijft geldig

Testamenten die niet zijn aangepast naar een veranderde situatie hebben soms onbedoelde effecten. Bijvoorbeeld als...

Digitale NHG-certificaat vervangt papieren versie

Woningkopers die een hypotheek met NHG afsluiten ontvangen voortaan de het NHG-certificaat niet langer op papier. De...

Minder recherches onder Omgevingswet risicovol

De nieuwe Omgevingswet zorgt ervoor dat (kandidaat-)notarissen minder recherches hoeven te doen. Dat zegt minister...

Initiatiefwet tegen fiscaal gunstige belastingconstructies voor directeur-grootaandeelhouders

Directeur-grootaandeelhouders, advocaten en accountants moeten meer belasting gaan betalen. Althans, als het...

30-dagenclausule essentieel bij overlijden ouders kort na elkaar

De meeste testamenten een zogenaamde 30-dagenclausule. Met die clausule wordt voorkomen dat, wanneer ouders binnen...

Zonder notaris in algehele gemeenschap van goederen trouwen niet mogelijk

De regering heeft een concept- wetsvoorstel ingetrokken waarin werd geregeld dat stellen bij de burgerlijke stand...

Deadline UBO-registratie bereikt

Zondag 27 maart 2022 was de deadline voor het registreren van UBO’s (Ultimate Beneficial Owners), de uiteindelijke...

Fiscaal partnerschap gevolg van geregistreerd partnerschap

Het registreren van partnerschap heeft altijd tot gevolg dat er ook een fiscaal partnerschap tussen betrokkenen...

Inzicht in herkomst koopprijs belangrijk bij huis kopen

Wie een huis koopt met geld waarvan hij of zij de herkomst niet duidelijk kan maken, komt van een koude kermis...

Verlaging jubelton per 1 januari 2023

(Bron KNB) De eenmalige schenkingsvrijstelling voor personen tussen 18 en 40 jaar wordt per 2024 afgeschaft. De...

Strenge fiscale regels rond de eigen woning schuld

Een van de schaarse aftrekposten die er nog zijn in de Wet Inkomstenbelasting is de aftrekbaarheid van rente en...

Recht op (spaar)geld bij samenwonen duidelijk regelen in samenlevingsovereenkomst

Bij plannen om te gaan samenwonen moeten partners nadenken over de verdeling van de (huishoud)kosten en hoe die...

Bestuurdersaansprakelijkheid ligt altijd op de loer

Bestuurdersaansprakelijkheid is iets waar elke ondernemer altijd op beducht is. Wanneer bent u wel en wanneer niet...

Nieuwe Omgevingswet maakt aankoop woning veel duurder

-

Verhuur appartement in kamers niet altijd in strijd met splitsingsreglement


Traject voor digitaal oprichten bv weer stap verder


Schenk- en erfbelasting 2022


Verkoper aandelen moet betrouwbaarheid koper onderzoeken


Uitvoering levenstestament staat of valt bij opstelling gevolmachtigde(n)


Overspannen woningmarkt, let toch op (verborgen) gebreken.


Schenking ouders aan kinderen verlaagt erfbelasting en bijdrage langdurige zorg


Let op met hypotheekrenteaftrek na scheiding


Hogere boete bij ontbreken energielabel


UBO-register niet buiten werking gesteld


Minister Ollongren gaat koopproces transparanter maken


Uitgetreden vennoot is aansprakelijk voor huurachterstand die is ontstaan na zijn uittreding


Stichting zonder bestuursleden, wat nu?


Belastingvrije ton blijft in stand na verkoop huis


Redelijkheid en billijkheid bij afzien van partneralimentatie in huwelijkse voorwaarden


Testamenten verjaren niet


Hypotheekgarantie volgend jaar begrensd op € 355.000


Terugvordering bijstand dreigt ondanks tweetrapsmaking in testament


Hypotheekrente niet aftrekbaar na scheiding


Onbeheerde nalatenschappen vervallen uiteindelijk aan de Staat


Levenstestament kan niet eenvoudig terzijde worden geschoven


Modelreglement splitsing appartementsrechten kleine VvE’s beschikbaar


Misbruik startersvrijstelling overdrachtsbelasting voorkomen


Hoofdelijke aansprakelijkheid geldt ook voor ex-vennoten


De gevolgen van een (niet) zakelijke lening


Een concepttestament is geen testament


Niet uitgevoerd periodiek verrekenbeding kan vervelende gevolgen hebben


Vastgoedsector ontwikkelt een digitale koopovereenkomst voor huizenkopers


Onzakelijk lage prijs voor aandelen houdt geen stand


Voorverdeling bij beneficiaire aanvaarding soms mogelijk zonder rechterlijke machtiging


Pas op met beleggen in perceeltjes weiland of bosgrond


Repeterende schenking aangemerkt als afzonderlijke schenkingen


Hertrouwclausule ook van toepassing bij geregistreerd partnerschap


Herroepen testament meestal niet in te zien voor erfgenamen


Onderscheid ANBI’s in het UBO-register


Lening van eigen bv als onderdeel van aandelenverkoop


Ambtenaren waarschuwden bewindslieden voor gevolgen wijzigingen overdrachtsbelasting


Ambtenaren waarschuwden bewindslieden voor gevolgen wijzigingen overdrachtsbelasting


Weigerachtige erfgenaam kan afwikkeling nalatenschap niet verhinderen


Meerderheid Nederlanders onbekend met digitale nalatenschap


Online oprichting bv belangrijke stap in modernisering ondernemingsrecht


Voogdijbenoeming in testament alleen mogelijk voor ouders


BV oprichten uitkomst voor veel ondernemers


Nieuwe wet en regelgeving personenvennootschappen.


Grotendeels gesloopte woning valt bij verkoop onder 2% tarief overdrachtsbelasting


Consultatie digitale oprichting bv gestart


Effecten van samenlevingsvormen verschillen


Vrij uitzicht is onvoldoende om weilanden aan te merken als aanhorigheden


Consultatie over openbaarheid gegevens Handelsregister


Erfgenaam moet jaarlijks het vermogen opgeven bij een tweetrapsmaking


Levering moet kloppen met verwachtingen bij koop


Inlichtingenverzoeken Centraal Testamentenregister nu ook online


Maatschappelijke BV niet opnemen in afzonderlijke BVm-wet


Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen per 1 juli 2021


Rekening-courantschuld bij BV valt soms buiten verrekenbeding bij echtscheiding


Voorlopig geen boete voor ontbreken energielabel


Medewerking partner nodig bij opheffing aansprakelijkheid voor hypotheekschuld


Notariaat informeert klanten over wilsbekwaamheidsonderzoek


Huwelijkse voorwaarden tijdens huwelijk maken vermogensverschuiving mogelijk


Proces aan- en verkoop huis moet transparanter


Overdrachtsbelasting zorgt voor topdrukte in het notariaat


Publicatie ANBI-gegevens voortaan via standaardformulier


Levens)testamenten en huwelijkse voorwaarden belangrijk voor continuïteit onderneming


Vooruitbetaalde rente over periode na overlijden is aftrekbaar


Onverplicht nakomen finaal verrekenbeding doet vordering teniet


Onderhandse lening eigen woning vergt jaarlijkse informatie aan fiscus


Bestuur en toezicht rechtspersonen per 1 juli aan strengere regels gebonden


Multifunctioneel kerkgebouw verliest kerkenvrijstelling OZB


Investeerders kochten extra veel woningen op vanwege overdrachtsbelasting


Doorgaand bedrijf mag crediteur eerder betalen dan fiscus


Besluiten Vereniging van Eigenaars niet altijd rechtsgeldig


Turboliquidatie Besloten Vennootschap alleen bij ontbreken van baten


Opnieuw kijken naar alimentatieplicht voor samenwoners


Loon executeur verschilt voor professionele en niet-professionele executeur


Afwegen van belangen van minderheidsaandeelhouder bij fusie


Aandacht voor het levenstestament met bel-mij-terugactie


Belasting besparen door opheffing of wijziging va huwelijkse voorwaarden


Voorkeursrecht kan vervallen bij uitblijven akkoord over voorwaarden


Nog geen stijging aantal starters op woningmarkt na afschaffen overdrachtsbelasting


Podcast “Akte voor het slapengaan” op Spotify


Samenlevingscontracten en verklaringen van erfrecht zorgen voor drukte in notariaat


Cruciale informatie in leveringsakte woning voorkomt verrassingen


Spoedige invoering CAHR verstandige keuze


Bewindvoering is geen taboe


BV populaire rechtsvorm voor ondernemer


Onderneming buiten gemeenschap van goederen, vergoeding voor gemeenschap

Als een van beide partners in een huwelijksgemeenschap van goederen een bedrijf heeft of daarvan mede-eigenaar is, heeft de gemeenschap (partners samen) recht op een redelijke vergoeding voor kennis, vaardigheden en arbeid die de betreffende partner voor het bedrijf heeft ingebracht.

Sinds 1 januari 2021 wordt weer erfbelastingrente berekend

Sinds 2017 heeft de Belastingdienst na overlijdens geen belastingrente over erfbelasting in rekening gebracht. Het besluit hiertoe was genomen vanwege automatiseringsproblemen bij de Belastingdienst. Sinds 1 januari 2021 is dat echter verleden tijd.

Regels voor bestuur en toezicht rechtspersonen gaan veranderen

Stichtingen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen die op of na 1 juli 2021 worden opgericht, moeten in de statuten een regeling opnemen voor situaties van belet en ontstentenis van alle bestuurders (en alle commissarissen). Hiermee wordt aangesloten bij de regels die al gelden voor NV’s en BV’s.

Schenkingen aan goede doelen worden strenger gereguleerd

Vanaf dit jaar gelden er strengere regels voor schenkingen aan goede doelen met de status van algemeen nut beogende instelling (ANBI). Wilt u dit jaar schenkingen doen, let dan op de nieuwe regels.

Ongehuwde partner van moeder krijgt automatisch gezag

(Bron KNB) Het onderscheid tussen gehuwde en ongehuwde ouders voor de gevolgen van erkenning wordt opgeheven in de wet ‘erkenning en gezag’ waarvan het ontwerp onlangs is aangenomen door de Tweede Kamer.

Haken en ogen aan inroepen financieringsvoorbehoud

Gebruikelijk wordt in een koopovereenkomst voor een huis een financieringsvoorbehoud gemaakt. Gebruik maken van het voorbehoud is een stuk lastiger. Zorg voor goede documentatie.

Notariële akte verplicht bij huurkoop onroerend goed

In het Burgerlijk Wetboek is exact bepaald voor welke rechtshandelingen een notariële akte verplicht gesteld is. Dit is onder meer het geval bij het kopen van een woning en het sluiten van een hypotheek. Mogelijk minder bekend is dat een huurkoopovereenkomst met betrekking tot een woning ook moet worden vastgelegd bij notariële akte.

Herbenoeming bestuurder stilzwijgend of via besluit

Herbenoeming van bestuurders van rechtspersonen (vennootschappen, stichtingen, verenigingen) is alleen mogelijk via een ondubbelzinnig daartoe genomen besluit. Echter, een bestuurder kan ook stilzwijgend zijn herbenoemd, ook al staat in de staturen een maximale duur van een benoeming.

Let op bij transacties binnen de familie!

Transacties in de familiesfeer vragen van de betrokken partijen dat zij juist en zakelijk moeten handelen om vernietiging van de transactie te voorkomen. Een voorbeeld daarvan speelde onlangs voor de rechter. Een ex-echtgenoot verkocht zijn huis binnen de familie voor een lager bedrag dan de getaxeerde waarde van anderhalf jaar daarvoor, maar ook nog onder de executiewaarde. De ex-echtgenote die nog een vordering op haar-ex-man had werd hierdoor benadeeld.

Belastingrente overlijdens gaat weer 'aan' op 1 januari 2021

(Bron: KNB) De Belastingdienst rekent voor overlijdens vanaf 1 januari 2021 weer belastingrente als de aangifte erfbelasting te laat wordt ingediend. Vanwege automatiseringsproblemen bij de Belastingdienst werd voor overlijdens vanaf 1 januari 2017 geen belastingrente gerekend bij belastingaanslagen erfbelasting.

Oude erfdienstbaarheden na vermenging opnieuw gevestigd

Je koopt een perceel grond en vervolgens ontstaat er met je nieuwe buren een geschil of je al of niet het recht hebt om hun grond te gebruiken om op je aangekochte perceel grond te komen. Met een erfdienstbaarheid kan dit worden geregeld. Maar wat als een erfdienstbaarheid tussentijds is geëindigd omdat de betreffende percelen tijdelijk in eigendom zijn geweest van één persoon en daarna weer bij verschillende eigenaren komen?

Denk aan wettelijke regels bij schenking op papier

In de laatste maanden van het jaar wordt nogal eens bij de notaris de vraag gesteld hoe vermogen van ouders naar kinderen kan worden overgeheveld om bijvoorbeeld de heffing van erfbelasting te besparen bij overlijden.

Legalisatie handtekening stelt ook wilsbekwaamheid vast

Wie een akte bij volmacht wil laten passeren, moet daarvoor zijn of haar handtekening laten legaliseren. Dat kan bij de gemeente of bij een notaris. Het maakt voor de geldigheid van de volmacht in principe niet uit uit bij welke instantie u dat laat doen, maar er is wel een punt van aandacht.

Statutenwijziging mogelijk zonder toestemming rechter

Voor het wijzigen van statuten van een besloten vennootschap is het in het algemeen voldoende als de algemene vergadering daartoe besluit. Soms echter is de statuten van een vennootschap een bepaling opgenomen, waaruit voortvloeit dat bepaalde artikelen van de statuten niet mogen worden gewijzigd zonder rechterlijke toestemming.

Wensen notariaat rond overdrachtsbelasting grotendeels overgenomen

(Bron: KNB) Het ministerie van Financiën heeft na overleg met de KNB enkele wijzigingen aangebracht in het wetsvoorstel tot wijziging van de overdrachtsbelasting. De Tweede Kamer heeft ingestemd met het gewijzigde wetsvoorstel differentiatie overdrachtsbelasting en enkele amendementen.

Wensen notariaat rond overdrachtsbelasting grotendeels overgenomen

(Bron: KNB) Het ministerie van Financiën heeft na overleg met de KNB enkele wijzigingen aangebracht in het wetsvoorstel tot wijziging van de overdrachtsbelasting. De Tweede Kamer heeft ingestemd met het gewijzigde wetsvoorstel differentiatie overdrachtsbelasting en enkele amendementen.

Aandacht voor rol executeur bij erfenis

In vergelijking met vroeger wordt er tegenwoordig vaker een executeur benoemd in een testament. De executeur is belast met het afwikkelen van de erfenis. De keuzes die daarin gemaakt worden zij niet altijd even doordacht.

Aandacht voor rol executeur bij erfenis

In vergelijking met vroeger wordt er tegenwoordig vaker een executeur benoemd in een testament. De executeur is belast met het afwikkelen van de erfenis. De keuzes die daarin gemaakt worden zijn niet altijd even doordacht.

Startersvrijstelling overdrachtsbelasting geldt tot vier ton

De vrijstelling van overdrachtsbelasting voor starters die per 1 januari 2021 ingaat, zal niet onbeperkt gelden. Het kabinet gaat de mogelijkheid alleen laten gelden voor koopprijzen tot € 400.000.

Dwangakkoord buiten faillissement wordt snel mogelijk

De wet waarin wordt geregeld dat aan schuldeisers buiten faillissement een dwangakkoord wordt opgelegd, treedt per 1 januari 2021 in werking. Op die manier kan een bedrijf worden geherstructureerd.

Speciaal testament voor relaties zonder kinderen

Wie getrouwd is of samenwoont en geen kinderen heeft, kan er voor zorgen dat na beider overlijden niet de gehele nalatenschap bij de familie van de langstlevende partner terecht komt. De oplossing is een zogenaamd tweetrapstestament.

Familiebedrijven zorgen voor 25% Nederlandse bedrijfsomzet

Begin 2018 telde Nederland bijna 273 duizend familiebedrijven. Daarvan waren er 195 duizend actief in het niet-financiële bedrijfsleven. Zij realiseerden in 2018 403 miljard euro omzet, grofweg een kwart van de totale omzet in het niet-financiële bedrijfsleven.

Financiën verduidelijkt nieuwe regels overdrachtsbelasting

Het kabinet wil de overdrachtsbelasting op 1 januari 2021 wijzigen. Er komt onderscheid tussen (jonge) starters (0%), doorstromers (2%) en overige verkrijgers (8%). Omdat hierover vanuit uiteenlopende velden vragen kwamen, heeft het ministerie van Financiën hierover meer duidelijkheid verschaft.

Rechtsgeldige besluiten buitengewone algemene ledenvergadering vragen zorgvuldigheid

Als een buitengewone algemene ledenvergadering niet op de juiste manier wordt georganiseerd, zijn de aldaar genomen besluiten niet rechtsgeldig.

Omzichtig handelen bij tegenstrijdig belang bestuurslid stichting

Het komt wel voor dat een bestuurslid van een stichting naast zijn of haar bestuurlijke inzet ook betaalde (advies)werkzaamheden voor diezelfde stichting verricht. Dat vraagt om een goede rechtsgrond, bijvoorbeeld een voorafgaand besluit van het stichtingsbestuur.

Machtiging via verklaring van erfrecht cruciaal

Bij de afwikkeling van een nalatenschap kunnen tal van obstakels tevoorschijn komen. Om die zonder problemen uit de weg te kunnen gaan is een verklaring van erfrecht cruciaal. Daarin wordt vastgelegd wie de erfgenamen zijn en wie namens de erfgenamen mag optreden.

Maximaal 3000 euro in contanten tegen witwassen

Als het aan het kabinet ligt, wordt de grens waarop onder meer banken en notarissen contact geld mogen accepteren vastgelegd op € 3000.

Verplichte inschrijving in UBO-register voor verenigingen en stichtingen

Sinds eind september is geldt een verplichting tot inschrijving van rechtspersonen en personenvennootschappen in het UBO-register. De verplichting geldt ook voor verenigingen en stichtingen.

Pas op met (kamer)verhuur in appartementengebouw.

In de huidige overspannen huizenmarkt komen vooral starters niet aan de beurt voor het kopen van een eigen huis. Hierdoor is de vraag naar (betaalbare) huurwoningen groot. Echter zijn betaalbare huurwoningen vooral in de steden nauwelijks te vinden. Vroeg of laat is het toch een keer tijd het ouderlijk huis te verlaten, waardoor als noodsprong wordt uitgekeken naar het huren van een of meer kamers in de woning van iemand anders. Zo zijn er momenteel ook veel beleggers die grondgebonden woningen of appartementen opkopen om ze vervolgens te verhuren aan onder andere arbeidsmigranten.

Beëindigen schenkingsregeling goed voor lagere huizenprijzen

In de vorige economische crisis is - als maatregel om de huizenmarkt weer op gang te krijgen - de regeling ingevoerd dat iedereen aan een koper van een huis €100.000,- belastingvrij mocht schenken. Daar is destijds, met name door vermogende families massaal gebruik van gemaakt. Vervolgens is de regeling weer afgeschaft om een aantal jaren later weer ingevoerd te worden. De achterliggende gedachte bij de herinvoering van deze vrijstelling is het beperken van de hypotheekrente aftrek. Voor het belastingvrij ontvangen bedrag krijgt de huizenkoper namelijk nooit meer hypotheekrenteaftrek.

Vergoedingsvordering tussen samenwoners met eigen huis vraagt aandacht bij huwelijk

Het komt regelmatig voor dat ongehuwde samenwoners een gemeenschappelijke woning kopen waarvan zij voor gelijke delen eigenaar worden, maar waarbij één van de partners meer bijdraagt in de financiering dan de andere partner.

Kabinet wil investeren in woningbouw en nieuw energielabel

(Bron: KNB) Het kabinet wil de weg vrij maken voor nog meer woningbouw. Daarom investeert de overheid tot 2030 100 miljoen euro in de aanpak van de stikstofproblematiek. Vooral de bouw van betaalbare woningen voor starters en mensen met een middeninkomen krijgt ondersteuning. Dit blijkt uit de Prinsjesdagstukken van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

NHG-kostengrens naar € 325.000

(Bron: NHG) NHG voert een nieuwe kostengrensmethodiek in en draagt daarmee volgens eigen zeggen bij aan een stabielere woningmarkt. De kostengrens komt daarmee in 2021 uit op € 325.000. Dit maakt de woningmarkt toegankelijker en het verantwoord financieren van een woning bereikbaarder voor consumenten met lage en middeninkomens.

Verantwoording over door stichting ontvangen schenkingen verduidelijkt

De besteding van ontvangen schenkingen door een stichting kan nog wel eens vragen oproepen bij bijvoorbeeld erfgenamen van de schenker. De vraag is dan meestal of het stichtingsbestuur het geld wel conform het doel van de stichting heeft besteed.

Prinsjesdag: vrijstelling overdrachtsbelasting voor starters

(Bron: KNB) Starters op de woningmarkt kunnen vanaf 1 januari 2021 een eenmalige vrijstelling van overdrachtsbelasting krijgen. Het gaat om meerderjarigen tot 35 jaar.

Zoeken op natuurlijke personen in Handelsregister stap dichterbij

(Bron: KNB) Notarissen kunnen in de toekomst in het Handelsregister op natuurlijke personen zoeken. Dat staat in het ontwerpbesluit wijziging Handelsregisterbesluit dat voor consultatie is gepubliceerd.

Schuldproblemen voorkomen met huwelijkse voorwaarden

Schulden in een huwelijk kunnen tot vervelende situaties leiden, die u eenvoudig kunt voorkomen. Ook als u gehuwd bent in beperkte gemeenschap van goederen, kunnen problemen ontstaan. Die kunt u tegengaan met huwelijkse voorwaarden.

Registratie in UBO-register binnen anderhalf jaar

Met ingang van 27 september 2020 zijn ondernemingen verplicht om hun eigenaar of de uiteindelijk belanghebbende (UBO: Ultimate Beneficial Owner) in een UBO register in te schrijven.

Meerdere schenkingen tegelijkertijd levert mogelijk voordelen op

Een redelijk deel van ouders doen jaarlijks schenkingen aan hun kinderen. Meestal gaat dit heel eenvoudig door jaarlijks een contant bedrag te schenken. Wie ook wil profiteren van belastingvoordeel laat bij de notaris periodieke schenkingen – voor minimaal vijf jaar – in een schenkingsakte vastleggen. Soms denken mensen voordeliger uit te zijn door meerdere schenkingsovereenkomsten op hetzelfde tijdstip te passeren.


Minister wil legitieme portie niet afschaffen

(Bron: KNB) Sander Dekker, de minister voor Rechtsbescherming, ziet geen dringende noodzaak om de legitieme portie te schrappen. Dat antwoordt hij op vragen van Vera Bergkamp (D66). Volgens een door haar aangehaalde brief van de KNB heeft de legitieme portie geen maatschappelijk draagvlak meer.


KNB: Notarieel product moet meer zijn dan vraag-en-antwoordspelletje van Kruidvat

‘Onze akten passen niet naast de shampoo. We zijn immers geen papier- of letterleverancier, maar leveren een dienst’, dat vindt Nick van Buitenen, voorzitter van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) van de Kruidvattestamenten en -samenlevingscontracten. 


Effect testament of verblijvingsbeding verschilt bij overlijden samenwoonpartner

Samenwoners die samen een eigen huis hebben, willen vrijwel altijd ook dat bij overlijden hun partner in het huis kan blijven wonen. Dat kan je regelen met een verblijvingsbeding in jullie samenlevingscontract of door in testamenten elkaar tot erfgenaam te benoemen.

Melding pensioenrecht samenwoners bij pensioenfonds

Samenwoners leggen meestal in hun samenlevingscontract vast dat zij elkaar weer aanwijzen als pensioengerechtigde voor partnerpensioen. Daarvoor is nog wel een extra actie nodig: die afspraak daadwerkelijk aanmelden bij het pensioenfonds


Schenkingen bij onderbewindstelling streng gereguleerd

Dat ouders schenkingen doen aan hun kinderen is van alle tijden. Alle vrijheid binnen de grenzen van de wet. Als er sprake is van bewindvoering is alles anders.


Alert voor gemachtigden in levenstestament

Hoewel al enige jaren achtereen steeds meer mensen een levenstestament hebben laten opstellen, heeft de coronacrisis nog eens voor een extra impuls gezorgd. Wat is de rol van de gemachtigde in het levenstestament bij het uitvoeren er van?

Hogere hypotheek niet altijd voordelig

Volgend jaar kunnen partners zich een hogere hypotheek veroorloven. Of dat in de huidige onzekere economische tijden ook aan de verwachtingen gaat voldoen is maar de vraag.

Bescherming in BV groter dan in eenmanszaak

De coronacrisis heeft tot nu toe een significante stijging laten zien van de overstap van ondernemers van een eenmanszaak naar de BV.

Nieuwe ondernemingsvorm: de maatschappelijke bv

(Bron: KNB) Een nieuwe wet moet zorgen voor een aparte juridische vorm voor ondernemers die zich inzetten voor sociale doelen. Dat wil het kabinet. 


Erfgenamen krijgen geen inzage in herroepen testament

Soms verwachten mensen – of menen ze te weten – dat zij in het testament van ouders, broer, zus, oom of tante als erfgenaam zijn vermeld. Zij komen maar al te vaak van een koude kermis thuis.


Aanvullingen voor wet deelgezag

Het wetsvoorstel deelgezag biedt nieuwe mogelijkheden op meer zeggenschap en inspraak voor personen dichtbij het kind. 

Automatische koppeling erkenning en gezag bij notarieel samenlevingscontract

Wat houdt ouderlijk gezag in en hoe ontstaat gezamenlijk ouderlijk gezag? 


Tekenen notariële akten in coronatijd

Voor het ondertekenen van een notariële akte zoals een akte van levering/hypotheek voor aankoop van een woning, een samenlevingscontract of een testament is het normaal gesproken verplicht persoonlijk op het notariskantoor, in het bijzijn van de notaris de stukken te tekenen. Al vroeg in de coronacrisis is de notaris aangewezen als vitaal beroep en moeten de notariskantoren open blijven.

Afwikkeling nalatenschap met of zonder bekende erfgenamen

Na het overlijden van iemand zal de nalatenschap afgewikkeld moeten worden.


Meer zeggenschap direct betrokkenen bij deelgezag

Het wetsvoorstel deelgezag biedt nieuwe mogelijkheden op meer zeggenschap en inspraak voor personen dichtbij het kind. Maar volgens de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en de Vereniging voor Mediators in het Notariaat (VMN) kan de concept wettekst nog wat aanvullingen gebruiken.


Negatieve rente nieuw fenomeen in notariaat

Iedereen heeft er al meerder keren van gehoord en gelezen. Banken gaan een negatieve rente hanteren op saldi op bankrekeningen vanaf 2,5 miljoen euro. Het heeft echter ook effecten voor bij de notaris gestorte koopsommen en waarborgsommen.


CPO als alternatief voor nieuwbouwwoning

Door het achterblijven van het bouwvolume aan nieuwbouwwoningen door onder andere de stikstof- en corona perikelen lijken de prijzen van nieuwe woningen die wel worden aangeboden de pan uit te rijzen. Bij nagenoeg ieder nieuwbouwproject zijn er meer potentiële kopers dan dat er woningen beschikbaar zijn. Kopen in een nieuwbouwproject via een ontwikkelaar of bouwbedrijf is de gangbare route, maar er is meer onder de nieuwbouwzon.

Pas op met rekening courant schuld met eigen besloten vennootschap

Het blijft een terugkerend probleem. Als directeur groot aandeelhouder leen je wat geld van je eigen besloten vennootschap. Voor de iets duurdere vakantie, voor de nieuwe boot, of gewoon zomaar. Dat kan ook, want het is en blijft jouw eigen besloten vennootschap en indirect dan ook jouw eigen geld, waarop wel nog een belastingclaim ligt.

Erfenis naar erfgenamen van laatstoverleden echtgenoot

Als echtgenoten zonder kinderen heel kort na elkaar overlijden hangt het antwoord op de vraag wie erfgenamen zijn af van de vraag of er een testament is of niet.

Schenkingsvrijstelling eigen woning kan ook gelden voor eerder gemaakte kosten

Uit twee recente uitspraken van het Hof Arnhem-Leeuwarden blijkt dat het onder omstandigheden mogelijk is dat gemaakte onderhouds- of verbouwingskosten aan uw eigen huis wel kunnen vallen onder de schenkingsvrijstelling eigen woning van € 100.000.

Minister verbetert informatie over erkennen huwelijk uit geregistreerd partnerschap

Niet alle landen erkennen een huwelijk dat door het omzetten van een geregistreerd partnerschap tot stand is gekomen. Dit laat minister Sander Dekker van Rechtsbescherming weten naar aanleiding van Kamervragen. Hij heeft de informatie op de website van de rijksoverheid verbeterd.

Renteaftrek alleen mogelijk bij bewijsbare familiebanklening

Bij woningleningen via familie is renteaftrek niet automatisch uitgemaakte zaak. Daarvoor is nodig dat het bestaan van de familiebanklening wordt bewezen.

Voogdij regelen

De toekomst van uw kinderen is van groot belang. Soms loopt dat anders dan u hoopt en verwacht. Een kind onder de 18 jaar mag en kan juridisch niet voor zichzelf zorgen. Elke minderjarige moet onder gezag staan. U kunt dat helemaal zelf in de hand houden, ook na uw overlijden. Daarvoor is een notarieel vastgelegde voogdijregeling nodig.

Na echtscheiding eenvoudiger uitkopen ex-partner

Het uitkopen van een ex-partner na echtscheiding wordt in meer gevallen mogelijk dan tot nu toe het geval is. Die mogelijkheid wordt geboden door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen met een wijziging in de voorwaarden.

Algemene vergaderingen tijdelijk elektronisch mogelijk

De coronacrisis zorgde ook voor een probleem voor nv's, bv's, verenigingen en stichtingen die aan termijnen gebonden zijn voor het houden van algemene vergaderingen. Deze konden vanwege het verbod op samenkomsten niet tijdig worden georganiseerd. Een tijdelijke wet biedt uitkomst.

IT-systeem goedkope bank erkent volmacht notarieel levenstestament niet

In een levenstestament komt het vaak voor dat (een van) de ouders een volmacht aan een van hun kinderen verlenen voor uiteenlopende beslissingen inclusief bankzaken. Soms blijkt dat dan in de praktijk niet te werken.

Aantal geregistreerde testamenten in maart gestegen

(Bron: KNB) Het aantal testamenten dat bij de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) wordt geregistreerd, is in maart met ruim 10 procent gestegen vergeleken met dezelfde maand een jaar eerder. 

Levensexecuteur is er alleen voor belangen van volmachtgever

Het is niet meer dan logisch dat een levensexecuteur – iemand die in een levenstestament gevolmachtigde is om zaken voor de volmachtgever te behartigen – zich alleen richt op de belangen van de volmachtgever. Maar zo blijkt de praktijk weerbarstiger.

Huwelijkse voorwaarden ook bij volmacht mogelijk

Voor testamenten en huwelijkse voorwaarden gelden strenge vormvoorschriften. Er is in beide gevallen een notariële akte voor nodig.

Geen gedwongen verkopen van huizen gedurende coronacrisis

Minister van Veldhoven voor Milieu en Wonen, hypotheekverstrekkers en woonpartijen (Nederlandse Vereniging van Banken, het Verbond van Verzekeraars, Nationale Hypotheekgarantie en Vereniging Eigen Huis) hebben afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat huiseigenaren niet op straat komen te staan ten tijde van de coronacrisis.

Betere informatie over erkennen huwelijk uit geregistreerd partnerschap

(Bron: KNB) Niet alle landen erkennen een huwelijk dat door het omzetten van een geregistreerd partnerschap tot stand is gekomen. Dit laat minister Sander Dekker van Rechtsbescherming weten naar aanleiding van Kamervragen van de PvdA. 

Beperking van de te maken kosten bij oversluiten en aanvullende leningen

Per 1 juni 2020 wijzigen de voorwaarden van Nationale Hypotheekgarantie. NHG meldt deze wijzigingen als volgt.


Levenstestament niet altijd bestand tegen bewind of mentorschap

Met een levenstestament is er altijd nog een kans dat desondanks bewind of mentorschap wordt ingesteld.

Spoedwetgeving digitale communicatie voor testamenten en rechtspersonen

Gedurende de coronacrisis gaat er tijdelijke wetgeving gelden waarmee het met terugwerkende kracht mogelijk wordt om voor het bespreken en tekenen van testamenten en voor algemene vergaderingen van rechtspersonen gebruik te maken van elektronische communicatiemiddelen.

Alleen automatische koppeling erkenning en gezag bij notarieel samenlevingscontract

(Bron: KNB) Beperk de automatische koppeling van erkenning en gezag tot kinderen van koppels met een notarieel samenlevingscontract. 


Notarissen geven niet zomaar UBO-verklaringen af

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) heeft notarissen geadviseerd om niet lichtvaardig UBO-verklaringen af te geven. Notarissen kunnen niet met zekerheid vaststellen wie de ultimate beneficial owner (UBO) van een rechtspersoon is. Alleen de rechtspersoon zelf kan deze informatie geven.


Naar de notaris en coronavirus

Het coronavirus houdt iedereen bezig. Waar mogelijk worden voorzorgsmaatregelen genomen, op het gebied van hygiëne, door thuiswerken maar ook door sluiting van instellingen en bedrijven.


Huizenkopers willen meer online regelen

(Bron: KNB) Veel huizenkopers vinden de papierwinkel rondom de aankoop van een huis een gedoe. Het is voor hen niet duidelijk wat zij wanneer moeten aanleveren. 


KNB voedt verkiezingsprogramma’s Tweede Kamerverkiezingen

(Bron: KNB) Breng het huwelijksgoederenregister onder bij het notariaat, onderzoek de mogelijkheid van een erfrechtovereenkomst naar Belgisch model en stel een nationaal coördinator aanpak criminaliteit in. 


Mantelzorgwoning realiseren kent veel afwegingen

Vrijwel iedereen weet tegenwoordig wat een mantelzorgwoning is. Het is in elk geval een uitkomst voor ouders die daarmee in de directe omgeving van een van hun kinderen kunnen wonen.


Onderzoek naar ruimere toegang notarissen tot UBO-register

(Bron: KNB) De minister van Financiën onderzoekt of Wwft-instellingen zoals notarissen ruimere toegang tot het UBO-register kunnen krijgen. Dat blijkt uit zijn antwoorden op vragen van de Eerste Kamercommissie voor Financiën over de wetsvoorstellen voor het UBO-register.

Haken en ogen aan verstrekking gegevens ANBI’s aan Belastingdienst

Het via automatisering verstrekken van gegevens van ANBI’s (Algemeen Nut Beogende Instellingen) aan de Belastingdienst gaat niet zonder slag of stoot. Schenkingen of erfenissen aan ANBI’s zijn vrijgesteld van schenk- of erfbelasting.

Lening van BV kan fiscaal ongunstig uitpakken

Dat ondernemers in privé geld lenen van hun BV is alledaagse praktijk. Soms echter levert dat een botsing op met de fiscus.


Begrip “afstammelingen” zorgt voor onduidelijkheid in testament

Het gebruik van het woord “afstammelingen” in uw testament, in plaats van het begrip “kinderen” kan tot problemen leiden bij het afwikkelen van de uiteindelijke nalatenschap.


Alleen automatische koppeling erkenning en gezag bij notarieel samenlevingscontract

Beperk de automatische koppeling van erkenning en gezag tot kinderen van koppels met een notarieel samenlevingscontract.

Uitkeringseis dividenduitkering binnen acht maanden strijdig met EU-recht

Nederland mag aandeelhouderseisen stellen aan teruggaaf van dividendbelasting. Het EU-recht staat echter niet de Nederlandse eis toe dat winst binnen acht maanden na afloop van het boekjaar aan de aandeelhouders moet worden uitgekeerd. 


Volgende stap in wetsvoorstel mediation

Minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming komt dit jaar met een wetsvoorstel om de kwaliteit van mediation te waarborgen.


Europees notariaat voor Europees paspoort voor rechtspersonen

De Raad van Europese notarissen (CNUE) gaat op voorstel van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) een Europees paspoort voor rechtspersonen bepleiten.

Periodiek verrekenbeding zonder jaarlijkse aandacht heeft geen betekenis

Een periodiek verrekenbeding in huwelijkse voorwaarden bevat afspraken tussen partners om het overgespaarde inkomen periodiek met elkaar te verrekenen, vrijwel altijd jaarlijks.

Wel of niet oversluiten hypotheek bij lage rente

Een onderzoek naar het oversluitgedrag van Nederlanders voor hun hypotheek wijst uit dat men een bedrag van gemiddeld € 224 misloopt bij niet oversluiten.

Voorkeursrecht op koop huurpand na aandelenoverdracht

Bij verhuur van bedrijfspanden wordt in veel gevallen in de huurovereenkomst ook een voorkeursrecht van koop bedongen.


Langstlevende ouder heeft sterke positie ten opzicht van de kinderen

Als ouders zelf geen testament hebben opgemaakt waarin anders bepaald, dan krijgt de achterblijvende ouder bij overlijden van zijn of haar partner de helft van het vermogen plus een kindsdeel van de andere helft.


Notarissen willen ruimere toegang tot het UBO-register

(Bron: KNB) De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) vindt dat de notaris toegang moet krijgen tot alle informatie in het UBO-register en heeft dit de Eerste Kamer per brief laten weten.

Vrolijkheid en verdriet bij toewijzen nalatenschap

Wie samenwoont met een vriend of vriendin kan een testament opmaken waarin op basis van een zorgverplichting de partner tot enig erfgenaam wordt benoemd. Dat gebeurt met grote regelmaat.

Kabinet moet knelpunten meerouderschap onderzoeken

(bron KNB) De regering moet gaan onderzoeken hoe de knelpunten van meerouderschap opgelost kunnen worden.


Opzegging geldlening moet redelijk en billijk zijn

Geldleningsovereenkomsten tussen ouders en kinderen komen vaak voor. Meestal levert dat gedurende de looptijd geen problemen op. Soms wel.


Notariaat benadrukt rol notaris bij digitale nalatenschap

(Bron: KNB) Wensen rondom de digitale nalatenschap kunnen nu al in een testament worden opgenomen. Een executeur die hierin is aangewezen zou dan bijvoorbeeld na iemands overlijden de WhatsApp-gesprekken van diegene kunnen wissen.

Schenk- en erfbelasting 2020

Schenk- en erfbelasting worden geregeld in de Wet op de schenk- en erfbelasting. Daarin is geregeld dat u belasting moet betalen over wat u uit iemands nalatenschap krijgt.

Geen verplichte bijstand van notaris voor meeroudergezinnen

(Bron: KNB) Bijstand van de notaris wordt niet verplicht voor meerouderschapsovereenkomsten. Dat is de opvatting van minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming.

Wanneer een authentieke akte, wanneer een onderhandse akte?

Bij een bedrijfsovername komen verschillende overeenkomsten kijken. Voorbeelden zijn een koopovereenkomst, een geldleningsovereenkomst en een overeenkomst van borgtocht.

Complex testament roept vragen op over wilsbekwaamheid

Ingrijpende wijzigingen van testamenten op latere leeftijd komen wel vaker voor. Bekend zijn voorbeelden van verzorgers die bij wijziging van testament tot erfgenaam worden benoemd.

Opvragen testament nu ook mogelijk bij leven

(Bron: KNB) In het Centraal Testamentenregister (CTR) van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) kan nu ook worden gezocht of iemand die nog leeft een testament heeft gemaakt.

Notariële akte of onderhandse akte?

Kunt u als klant kiezen voor een notariële akte, of is elke akte die u tekent bij de notaris notarieel?

Wet bescherming van erfgenamen tegen schulden beschermt u niet altijd

Het aanvaarden van een nalatenschap kan op twee manieren, een erfgenaam kan een nalatenschap zuiver of beneficiair aanvaarden.

Ontbinding koopovereenkomst zonder ingebrekestelling

Het ondertekenen van een koopovereenkomst van een huis heeft soms vreemde gevolgen.

Beneficiaire aanvaarding en vereffening

Het komt regelmatig voor dat een nalatenschap een negatief saldo heeft. Dat wil zeggen dat er meer schulden zijn dan bezittingen.

Opgelet bij (particuliere) erfpacht

Als u een woning koopt, is het van groot belang om van te voren na te gaan of er sprake is van een woning op eigen grond of van een erfpachtsituatie.

Verkoop bedrijfsactiviteiten BV onrechtmatig tegenover schuldeisers

Schuldeisers hebben in het rechtsverkeer een sterke positie.

Nieuwe alimentatieregels beperken alimentatieduur

De alimentatieregels veranderen per 1 januari 2020. 

Naleven huwelijkse voorwaarden bespaart veel onheil

Veel ondernemers maken huwelijkse voorwaarden op als zij gaan trouwen. 

Wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding is gemiste kans

Volgens de Vereniging van Mediators in het Notariaat (VMN) en de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) is het wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding een gemiste kans.

Afkoop partneralimentatie in 2019 fiscaal aantrekkelijk

De fiscale aftrekbaarheid van alimentatiebetalingen gaat vanaf 2020 stapsgewijs omlaag. Het lijkt in sommige gevallen aantrekkelijk om nog dit jaar uw partneralimentatieverplichting af te kopen.

Haken en ogen eigenwoningregeling na echtscheiding

Bij echtscheiding kunnen ex-echtgenoten afspreken dat een van hen 100% hypotheekrente gaat aftrekken van de inkomstenbelasting, ook al is hij of zij maar voor de helft eigenaar van de woning.

Voor ex betaalde hypotheekrente niet aftrekbaar

Wie buiten de officiële echtscheidingsstukken om met zijn of haar partner afspreekt dat, zolang de woning niet is verkocht, de een de volledige hypotheekrente betaalt en fiscaal aftrekt, komt van een koude kermis thuis.

Positie schuldeisers bij turboliquidatie behoeft verbetering

Het kabinet wil de positie van schuldeisers bij turboliquidatie beter gaan beschermen. De Minister van Rechtsbescherming gaat daarvoor een wetsvoorstel indienen.

Naleven van huwelijkse voorwaarden bespaart problemen

Bent u vóór 1 januari 2018 getrouwd zonder huwelijkse voorwaarden? Dan geldt voor u de toen wettelijke gemeenschap van goederen: u beider bezittingen en schulden zijn gemeenschappelijk.

Bouwen sociale koopwoning aantrekkelijker

De grens voor een sociale koopwoning in een bestemmingsplan wordt gekoppeld aan de NHG-kostengrens.

Kostengrens Nationale Hypotheekgarantie in 2020 naar € 310.000

(Bron NHG) De aan de gemiddelde huizenprijs gekoppelde kostengrens voor NHG (Nationale Hypotheek Garantie)stijgt met ingang van 1 januari van € 290.000 naar € 310.000. Voor woningen met energiebesparende voorzieningen is de kostengrens 6% hoger, namelijk € 328.600.

Geen erfbelasting over nabetalingen kindgebonden budget

Op initiatief van Tweede Kamerleden Pieter Omtzigt (CDA) en Helma Lodders (VVD) is een wetsvoorstel over het kindgebonden budget gewijzigd.

Wettelijk bewijsvermoeden voldoende voor aansprakelijkheid mede-beleidsbepaler

De aansprakelijkheid van een rechtspersoon die bestuurder is van een andere rechtspersoon rust ook hoofdelijk op een ieder die ten tijde van het ontstaan van die aansprakelijkheid van de rechtspersoon daarvan bestuurder is.

Tegenstrijdig belang bij handelen op grond van algemene volmacht of levenstestament

In een levenstestament of algemene volmacht kunt u vastleggen welke personen u mogen vertegenwoordigen en uw belangen mogen behartigen, met name voor als u dat zelf niet meer kunt.

Kopersdilemma: nieuwbouw of bestaande bouw?

Nieuwbouw of bestaande bouw? Deze vraag zal een potentieel huizenkoper zichzelf vaak stellen. Echter, wat is de beste keuze?

Tijdig nadenken over het regelen van uw nalatenschap

Wat moet er gebeuren met uw bezit en eventuele schulden na uw overlijden? Een vraag waarover u tijdig kunt nadenken.

Onderscheid ongehuwd en gescheiden blijft

Het onderscheid tussen ‘ongehuwd' en ‘gescheiden' blijft bestaan. 

Twee procent overdrachtsbelasting voor kluspand

Goed nieuws voor aanstaande kopers van kluspanden die als kantoorpand zijn gebruikt en worden omgebouwd naar woningen. 

Hypotheekrente blijft maar dalen

De rente op spaargeld is historisch laag, de banken staan zelfs op het punt spaarders geld te gaan rekenen voor het stallen van hun spaargeld. 

Aansprakelijkheid vof niet gelijk aan aansprakelijkheid vennoten

Mag de aansprakelijkheidsstelling van een vennootschap onder firma gelijkgesteld worden met de aansprakelijkheidsstelling van de vennoten? 

Veranderingen voor goede doelen op komst

Er zijn voor 2021 fiscale veranderingen voor goede doelen op komst. 

Nieuwe KNB-campagne ‘Wat is uw testamentmoment?’

De KNB is in september begonnen met een publiekscampagne om u aandachtspunten aan te reiken over uw testament. 

Ver voor huwelijk afgesloten huwelijkse voorwaarden zijn geldig

Er is een interessante juridische discussie gaande voor de rechter. Huwelijkse voorwaarden die voorafgaand aan een huwelijk worden afgesloten treden in werking op de dag van huwelijksvoltrekking. 

Bijstand terugbetalen na overlijden langstlevende ouder

Als een bijstandsuitkering niet zou zijn verleend als de uitkeringsgerechtigde eerder over naderhand beschikbaar gekomen middelen had kunnen beschikken, kan de uitkering worden teruggevorderd. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als na het overlijden van de eerste ouder het vruchtgebruik van diens nalatenschap is gelegateerd aan diens partner. Als die langstlevende partner na verloop van tijd overlijdt en een erfgenaam gedurende (een deel van) die tussenliggende periode een bijstandsuitkering genoot, mag de bijstandverlenende instantie (een deel van) de genoten uitkering terugvorderen.


Rechtsgevolgen echtscheiding anders dan bij scheiding van tafel en bed

Soms denken partners die uit elkaar gaan dat de rechtsgevolgen van een echtscheiding een-op-een dezelfde zijn als voor scheiding van tafel en bed. Dat is een flinke misvatting. Er zijn wel degelijk verschillende gevolgen.


Regelen financiële kwesties belangrijkste reden opstellen levenstestament

Bijna de helft van de cliënten die voor een levenstestament naar de notaris gaan, regelt daarin alleen financiële kwesties. In 46 procent van de gevallen gaat het om een combinatie van financiële, persoonlijke en medische zaken. Dat blijkt uit onderzoek onder notarissen door de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) en het Nederlands Studiecentrum voor Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR).


UBO-register bedreigt privacy familiebedrijven

MKB-ondernemers die zich op de hoogte hebben gesteld van het naderende UBO-register, vrezen in grote meerderheid voor hun privacy en de veiligheid van henzelf en hun familieleden. Dat blijkt uit recent onderzoek van het RSM-Nyenrode Instituut.


Aantal testamenten in de lift

Steeds meer mensen gaan naar de notaris voor een testament. Dat blijkt uit de factsheet testamenten. In het tweede kwartaal van 2019 zijn 10.906 meer testamenten bij het Centraal Testamentenregister (CTR) ingeschreven dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. Een stijging van 13 procent.


Eenmalig verhoogde schenking geldt ook bij al betaalde verbouwingskosten

Elke regeling roept zo haar eigen vragen op. Zo ook de regeling voor eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling voor kosten van koop of verbouwing van een huis. De rechtbank Gelderland kreeg in een recente zaak de vraag voorgelegd of vrijstelling ook van toepassing als de verbouwingskosten al zijn betaald voordat de schenking is gedaan.


Partneralimentatie gaat in 2020 veranderen

De periode dat iemand na echtscheiding partneralimentatie moet betalen, wordt per 1 januari 2020 verminderd van twaalf naar vijf jaar. Voor veel alimentatieplichtigen is dat een hele vooruitgang. De wet waarin de duur geregeld wordt, kent wel een aantal uitzonderingen.


Deelgezag mogelijk voor meeroudergezinnen

(Bron: KNB) Een kind mag in de toekomst maximaal vier ouders hebben. Dat blijkt uit een brief van de ministers van Rechtsbescherming en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan beide Kamers. De twee officiële ouders houden volledig gezag, zoals nu ook al het geval is. Daar komen twee ouders bij die 'deelgezag' hebben. Dit kunnen stiefouders, pleegouders of andere familieleden zijn.


Online oprichting bv mogelijk per 1 augustus 2021

(Bron: KNB) Vanaf 1 augustus 2021 moet het mogelijk zijn online een bv op te richten. Dit blijkt uit de Europese Richtlijn digitalisering oprichting en inschrijving van kapitaalvennootschappen. Die is op 11 juli geplaatst in het Publicatieblad van de Europese Unie. De digitale oprichting van een bv gaat mogelijk via een digitale notariële akte.

Twee naast elkaar gelegen appartementen vormen niet één woning

Het appartement van de buren komt maar eenmaal te koop, denken appartementseigenaren wel eens en kopen het buurappartement er bij om van beide één woning te maken. Echter, als u dat overweegt, realiseer u dan dat de fiscus een drempel opwerpt voor de aftrekbaarheid van beide hypotheken.


Huwelijkse voorwaarden ook onder nieuwe recht zinvol

Op 1 januari 2018 is het huwelijksvermogensrecht gewijzigd en vaak wordt gedacht, ook door veel ondernemers, dat het maken van huwelijkse voorwaarden niet langer nodig is. Het maken van huwelijkse voorwaarden voor ondernemers kan evenwel toch van groot belang zijn.


Ruisende inbreng wordt afgerekend voor de inkomstenbelasting

Bij de omzetting van een eenmanszaak of personenvennootschap in een besloten vennootschap moet worden afgerekend voor de inkomstenbelasting. De omzetting houdt namelijk staking van de (oude) onderneming in. Er moet dan worden afgerekend over de in de onderneming aanwezige goodwill, stille reserves en fiscale reserves. Verder kan sprake zijn van een desinvesteringsbijtelling. De stakingsaftrek en de stakingsaftrek lijfrentepremie zijn wel van toepassing. Deze wijze van inbreng noemen we ruisende inbreng (ruisend omdat er wordt afgerekend).


Grenzen aan aftrekbaarheid rente eigen woning

In de huidige overspannen woningmarkt is het zeker voor starters buitengewoon lastig om een reguliere hypothecaire lening af te sluiten. Als de aspirant koper het geluk heeft dat er geld geleend kan worden van bijvoorbeeld de eigen ouders, dan kan vaak toch nog dat felbegeerde huis gekocht worden. Wil de rente voor een starter fiscaal aftrekbaar zijn, dan moet de lening in elk geval in maximaal 30 jaar geheel afgelost worden, lineair of via annuïteiten.


Flexibel testament beste manier om erfbelasting te besparen

U herinnert het zich misschien nog wel. Een aantal jaren geleden was het zogeheten “radartestament” erg in trek. Dit type testament was niet nieuw, maar werd zo genoemd omdat het erg populair werd nadat de erfbelasting in 2010 het televisieprogramma “Radar” aan de orde was geweest.


Minder huwelijken, meer huwelijkse voorwaarden

Het aantal huwelijkse voorwaarden neemt weer toe. In het eerste kwartaal van 2019 zijn 13% meer huwelijkse voorwaarden gemaakt dan hetzelfde kwartaal vorig jaar. Dit blijkt uit cijfers in de factsheets van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB).

Grenzen aan agenderingsrecht aandeel- en certificaathouders

Zijn aandeelhouders of certificaathouders gerechtigd om een onderwerp niet alleen ter bespreking maar ook ter stemming op de vergaderagenda te laten opnemen? De wetgever heeft bedacht dat aandeelhouders (of certificaathouders) met een belang van tenminste drie procent in het kapitaal van de vennootschap het recht hebben om een onderwerp te agenderen op de aandeelhoudersvergadering,

Nieuwe relatie na einde samenleven vereist zorgvuldige regeling

Hoe belangrijk het is om bij echtscheiding in het echtscheidingsconvenant goede en vooral duidelijke afspraken te maken, tonen twee recente uitspraken van de rechter aan. Telkens weer blijken ex-partners later de afspraken verschillend uit te leggen. Of het nu gaat om verandering van omstandigheden bij een van beiden, dan wel om het al dan niet samenwonen met een nieuwe partner.

Bij koop appartement nu ook minimale afstorting in onderhoudsfonds van belang

Er komt een wettelijke minimumnorm voor het afstorten van reserves in het onderhoudsfonds van verenigingen van eigenaren. Daarmee is het des te meer van belang geworden om alle haken en ogen bij aankoop van een appartement vooraf goed te onderkennen en onderzoek te doen naar mogelijke hindernissen.

Onderhoudskosten gebruik huis overleden partner naar vermogen voor gebruiker

In heel wat testamenten van weduwen en weduwnaars, die daarna samenwonen met een nieuwe partner, is opgenomen dat de partner na overlijden recht van gebruik en bewoning van het huis – eigendom van de weduwe of weduwnaar – krijgt. De gebruiker kan daarbij op basis van het testament worden verplicht om de gewone als de buitengewone lasten en herstellingen te laten uitvoeren en betalen. De vraag is of dit een onbegrensde verplichting is.

Regels NV en BV ook voor verenigingen, stichting en coöperaties

Het Wetsvoorstel Bestuur en Toezicht Rechtspersonen blijft de gemoederen bezig houden. Volgens de minister wordt het Nederlandse ondernemingsrecht merkbaar beter hanteerbaar en daarmee ook aantrekkelijker. De achterliggende gedachte is dat er meer eenheid zou moeten ontstaan bij de behandeling van verschillende rechtspersonen, de regels die nu al gelden voor naamloze en besloten vennootschappen gaan deels ook van toepassing worden verklaard op verenigingen, coöperaties en stichtingen.

Aansprakelijkheid bestuurder blijft actueel

De wet werpt een blokkade op tegen bestuurders die hun aansprakelijkheid willen ontlopen door een andere rechtspersoon als bestuurder te benoemen. Die blokkade houdt in dat de aansprakelijkheid die op de bestuurder-rechtspersoon rust ook komt te rusten op de bestuurder van deze bestuurder-rechtspersoon.

Uitgesproken of geschreven wensen zetten wettelijk erfrecht niet opzij

Als u geen testament heeft opgemaakt, zal bij overlijden het wettelijk erfrecht van toepassing zijn. Met een geldig codicil kunt u nog wel wat roerende goederen toewijzen aan nabestaanden, maar u zet er de wet niet mee opzij. Ook al doet u mondeling uitspraken over uw wensen, of zet u zelf wensen op papier, de wettelijke regeling is dan nog steeds van toepassing.

Buiten statuten om handelen leidt tot aansprakelijkheid bestuurder

Statuten zijn niet zomaar een stuk papier of een document op uw harde schijf. Het zijn de rechtsregels voor uw bedrijf, vereniging of stichting. Wie in strijd met de statuten handelt, kan te maken krijgen met bestuurdersaansprakelijkheid. Dat kan u privé veel geld kosten.

Schenking aan partner vrij van schenkbelasting

Normaal gesproken wordt de verzorging van de langstlevende partner in een testament vastgelegd. Soms zijn er echter redenen om dat niet te doen, en in plaats daarvan die – moreel gevoelde – verzorgingsplicht al eerder tot uitdrukking te brengen met een of meer schenkingen aan de partner. De vraag is of er dan wel of geen schenkbelasting moet worden betaald.

Taalkundige uitleg huurovereenkomst is leidend

Soms bevatten huurovereenkomsten opties tot koop van de woning door de huurder. Uiteindelijk kunnen de voorwaarden waaronder de optie benut kan worden, mee- of tegenvallen, zowel voor de huurder als voor de verhuurder. Wat te denken van de optie om over vijf jaar na aangaan van het contract de huurwoning te kopen tegen een waarde van tien keer de dan geldende huurwaarde op jaarbasis, en als de verhuurder in die periode de woning wil verkopen, hij die eerst aan de huurder moet aanbieden voor een prijs van eveneens tien keer de dan geldende huurwaarde op jaarbasis.

Airbnb-toeristen moeilijk onder te brengen in woonappartementen

Met alle media aandacht voor de voor- en nadelen van Airbnb rijst ook de vraag wat u als appartementseigenaar binnen een Vereniging van Eigenaren (VvE) wel en niet mag met kortstondige verhuur van uw woning. Of u dit wel of niet mag doen, hangt af van de redactie van de splitsingsakte en het splitsingsregelement.

Privé schulden door BV laten betalen kan tot problemen leiden

Een kat in het nauw maakt rare sprongen. Rechtbanken moeten zich met enige regelmaat buigen over geschillen waarbij een bestuurder een privé schuld door zijn BV heeft laten betalen, voorafgaand aan het faillissement van de BV. In de ogen van een curator staat een dergelijke handeling gelijk aan onrechtvaardige verrijking. De bestuurder in kwestie denkt daar meestal wel anders over.

Fout in splitsingsaktes opgeheven door VVE-besluit

Fouten zijn menselijk, ook bij het maken van splitsingsakten en splitsingstekeningen van gebouwen. Soms heeft dat nauwelijks negatieve gevolgen, maar het kan ook heel vervelend uitpakken. Dat overkwam eigenaren van drie gebouwen die vanuit een hoofsplitsing tot stand waren gekomen.

Vordering op erfenis na 20 jaar verjaard

In veel testamenten die voor 2003 zijn opgemaakt is de zogenaamde Ouderlijke Boedelverdeling (OBV) opgenomen, ook wel een langstlevende testament genoemd. Daarin worden alle goederen toebedeeld aan de langstlevende, onder de verplichting om de schulden te voldoen. De kinderen krijgen een vordering op de langstlevende echtgenoot ter grootte van hun erfdeel. Die vordering is pas opeisbaar bij het overlijden van de langstlevende of in andere - in het testament opgenomen - gevallen. In het testament kan bijvoorbeeld als opeisingsgrond worden opgenomen het ongehuwd samenwonen van de langstlevende.

Nieuwe beherend vennoot CV ook aansprakelijk voor oude schuld

Wie als beherend vennoot toetreedt tot een CV (commanditaire vennootschap), kan geconfronteerd worden met aansprakelijkheid en in het verlengde daarvan met forse financiële gevolgen. Uit een recente uitspraak van de rechtbank Rotterdam blijkt dat die gevolgen er zelfs kunnen zijn als u maar één dag als beherend vennoot optreedt.

De beste redenen om een testament op te stellen op een rijtje

Ook al is het erfrecht in de wet goed geregeld, in de praktijk blijken maar weinig mensen de wettelijke regels voor 100% als uitgangspunt te nemen. Veel mensen hebben aanvullende of van de wet afwijkende wensen. Deze wensen kunnen zij in een testament laten vastleggen, zodat dat wat zij willen, uiteindelijk ook wordt uitgevoerd. Waarom zou u van de wet afwijken en een testament maken? Wij noemen enkele veelvoorkomende redenen:

Waardering eenmanszaak bij echtscheiding uitsluitend over goederen

Wanneer bij een echtscheiding ook een eenmanszaak is betrokken, ligt onenigheid over de waarde daarvan op de loer. Voor de rechter wordt menig robbertje op dit punt uitgevochten. Als er sprake zou zijn van het buiten de boeken houden van een deel van de inkomsten, zijn ook de jaarcijfers niet betrouwbaar en zou de waarde van de onderneming niet (juist) kunnen worden vastgesteld. De rechter gaat uit van de feiten.

Leeg legaat, geen recht op vervangende waarde

Testamenten bevatten nogal eens legaten aan een bepaald familielid, een goed doel of iets of iemand anders. Soms is dat een legaat in geld, maar het kan ook een legaat in natura zijn, bijvoorbeeld een antieke kast, een kunstwerk of een sieraad. Wat zijn uw rechten als die kast, dat kunstwerk of sieraad er niet meer is?

Landerijen in verpachte staat voor erfgenaam-pachter

Wat gebeurt er met agrarische percelen, die bij leven door ouders aan een van meer kinderen zijn verpacht, na de door van beide ouders? Naar de erfgenamen, is de logische conclusie. De vraag is echter tegen welke waarde de percelen aan het betreffende kind kunnen worden geleverd.

Erfgenamen vanaf 1 september beschermd tegen schulden

De Wet bescherming erfgenamen tegen schulden treedt op 1 september 2016 in werking. Erfgenamen die dan nog geen keuze hebben gemaakt of ze de erfenis zuiver zullen aanvaarden, doen dat in elk geval als zij handelingen verrichten waarmee eventuele schuldeisers worden benadeeld.

Betere aanpak faillissementen mogelijk

Nu voortaan een stille curator al in de aanloop naar een faillissement aan het werk kan, is de kans op doorstart van ondernemingen flink groter geworden. Dat heeft positieve gevolgen voor de schuldeisers, voor de onderneming en voor de medewerkers. Deze maatregel past in de voorziene modernisering van het faillissementsrecht en is slechts een van de vele maatregelen in dit plan.

Niet tijdig aangepast testament heeft onbedoeld effect

Bij veranderingen in de samenstelling van uw gezin is het verstandig uw testament eens onder de loep te nemen. Is de inhoud nog accuraat? Bereikt u nog steeds het doel dat u voor ogen heeft? Het kan voorkomen dat uw testament door een veranderende situatie zorgt voor een andere uitkomst dan u nu zou willen.

Kleinkinderen profiteren van testament

Heeft u geen testament en wilt toch dat uw kleinkinderen – als u er niet meer bent – een bedrag uit uw nalatenschap krijgen? De enige zekerheid dat uw wens zal worden uitgevoerd, heeft u met een testament. Volstaat u met een verklaring of een briefje in een la, dan doet u niet meer dan een beroep op uw kinderen om uw wens uit te voeren. Zij zijn daar niet aan gehouden, met alle fiscale gevolgen van dien.

Vanaf 1 september betere bescherming erfgenamen tegen schulden

Wie na een overlijden handelingen verricht die verband houden met de afwikkeling van de erfenis, gedraagt zich als erfgenaam en heeft daarmee de erfenis zuiver aanvaard. Dat kan grote risico's met zich meebrengen. Als er meer schulden dan bezittingen zijn, moeten de erfgenamen in dat geval het tekort uit eigen zak betalen. Per 1 september gaat dat veranderen.

Vruchtgebruik langstlevende echtgenoot geeft alle stemrechten in BV

Aandelen in erfenis kunnen soms tot ingewikkelde vragen en situaties leiden. Een voorbeeld daarvan zijn aandelen van de eerstoverleden ouder in een BV, die door de kinderen worden geërfd, maar waarvan het vruchtgebruik is gelegateerd aan de de nieuwe echtgenoot van de ouder. Wat zijn dan de rechten van de erfgenamen?

Hoofdelijke aansprakelijkheid blijft ook bestaan na echtscheiding

Schulden die uw ex-partner als ondernemer in een vennootschap onder firma (vof) heeft gemaakt, blijven u ook na een echtscheiding achtervolgen. De uitspraak van de rechter in een geschil tussen ex-echtgenoten, tevens ex-vennoten in een vennootschap vof, toont dat weer aan.

Misbruik volmacht kan tot gevangenisstraf leiden

U zult maar iemand zo vertrouwen dat u hem of haar volmacht geeft om – als u dat zelf bij leven niet meer kunt – uw belangen te behartigen. Met als resultaat dat die vertrouwde persoon uw vermogen mede voor zichzelf en zijn familie gebruikt. Dat lijkt niet in lijn met uw belangen.

Benadeling door geplunderde spaarrekening vergoeden

Het plunderen van een gezamenlijke spaarrekening kort voor of op de dag van het verbreken van een relatie roept op zijn minst vragen op. Iedereen weet wel dat zoiets niet hoort en eigenlijk ook dat het niet mag. Soms moet de rechter dat nog maar eens uitspreken omdat de ex-echtelieden er samen niet uitkomen.

Uitsluitingsclausule bij gift moet vooraf worden bedongen

Bij echtscheidingen doet zich ook regelmatig de vraag voor van wie de tijdens het huwelijk ontvangen schenkingen zijn. Met andere woorden, zijn de van uw ouders ontvangen schenkingen ook voor de helft voor uw ex-echtgenoot. Naast het huwelijksregime (huwelijkse voorwaarden of gemeenschap van goederen) is ook van belang of er een uitsluitingsclausule (schoonzoon of –dochter krijgt dan niets) op de schenking rust.

Eerder beginnen om falende bedrijfsoverdracht te voorkomen

In de eerste helft van april kwamen alarmerende berichten naar buiten over het falen van opvolging in familiebedrijven. Volgens een studie van BDO Accountants & Adviseurs, Rabobank en Erasmus Centre for Family Business gaat dat in zeven van de tien gevallen mis. Dat komt vooral omdat de overdragende generatie na overdracht vaak te veel invloed houdt op de gang van zaken. Ook de dividendwens van de familie werkt niet echt mee aan de slagingskans.

Dga's ook geen werknemer na toetreding nieuwe aandeelhouder

Directeur-grootaandeelhouders van een BV moeten alert zijn op de mogelijkheid dat zij als werknemers in hun eigen BV worden gezien en daarmee ook verplicht verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen. De fiscus ligt op de loer. Die kijkt naar de onderlinge eigendomsverhoudingen van aandelen.

Vervaltermijn in testament soms slechts aansporingstermijn

Veel testamenten bevatten een wettelijke verdeling van de nalatenschap. Dat betekent dat de regels hierover in de wet worden gevolgd. Echter, ook worden vaak aanvullingen hierop in het testament opgenomen. Een voorbeeld daarvan is dat wordt bepaald dat de vorderingen van de kinderen voor de helft opeisbaar zijn binnen zes maanden na overlijden. Wat gebeurt er dan als dat niet binnen zes maanden gebeurt. Het Hof Den Haag heeft daarin duidelijkheid gecreëerd.

Bevoordeling via BV van kind is toch een gift aan dat kind

Het is een prachtige mogelijkheid, het huren van een aan uw ouders toebehorend bedrijfspand voor uw BV tegen een alleszins schappelijke huurprijs. Ouders willen nu eenmaal voorkomen dat hun ondernemende kind in dergelijke situaties met hoge huurkosten wordt opgezadeld. Echter, het kan zich ook tegen u keren!

Onterfde kinderen soms toch recht op uitkering levensverzekering

Testamenten van mensen die getrouwd zijn of samenwonen bevatten vaak een clausule dat het vermogen eerst toekomt aan de langstlevende partner. Kinderen krijgen meestal een uitgestelde vordering, die opeisbaar wordt als de langstlevende partner overlijdt. Soms echter worden kinderen ook onterfd. Een tot uitkering komende levensverzekering kan bij een onterving de boel aardig in de war schoppen.

Samenwoners kunnen rechter inschakelen voor alimentatieregeling

In veel samenlevingscontracten staat dat bij het einde van de relatie de meest draagkrachtige partner een bijdrage in het levensonderhoud van de andere partner dient te leveren. Er wordt in die gevallen vrijwel altijd aansluiting gezocht bij de alimentatieregeling zoals die in de wet voor getrouwde stellen is geregeld. Desondanks kan dat toch nog tot grote verschillen in inzicht leiden.

Afwaarderen schuld aan overleden ouder scheelt erfbelasting

Het komt nogal eens voor dat een nalatenschap een schuld bevat van een kind aan de overleden ouder(s). De kans is groot dat in die gevallen verschil van inzicht ontstaat tussen fiscus en erfgenamen over de waardering van die schuld. De rechter moet er nogal eens aan te pas komen.

“We hebben het er al eens vaker over gehad…”

Bij de afwikkeling van een nalatenschap horen we regelmatig: “We hebben het er al vaker over gehad, maar we hebben nooit de stap genomen om zelf een testament op te laten maken. We wisten eigenlijk wel dat het verstandig zou kunnen zijn om een testament te maken. Je denkt echter tegen beter weten in: Ach het overkomt ons niet… we hebben dus niet een testament gemaakt..en we dachten ook nog dat het duur zou zijn. We hadden achteraf toch eerder moet komen dan waren we nu beter en goedkoper uit geweest. ”.

Pensioenopbouw in eigen BV mogelijk verleden tijd

Op dit moment is er in allerlei media en op discussieplatforms veel aandacht voor pensioen, pensioenopbouw en pensioenrechten. De meeste aandacht gaat daarbij uit naar werknemers die pensioen opbouwen en pensioengerechtigden die (veel) minder pensioen krijgen dan daar waar zij op gerekend hadden. Een vergeten groep is de Directeur Groot Aandeelhouder (DGA) die pensioen in eigen beheer opbouwt.

notariskrant tekst

Meld u gratis aan voor de notariskrant Aanmelden Notariskrant

LintNotarissen.nl logo
LintNotarissen.nl

Copyright © 2024 LintNotarissen.nl | Sitemap

Powered by Designpro.nl & Z-IM

Zoeken