Tekst melding

i.v.m. met een telefonische storing is ons kantoor alleen bereikbaar per mail. Onze excuses voor dit ongemak!

LintNotarissen.nl logo
LintNotarissen.nl
Ga terug

Alert voor gemachtigden in levenstestament

In een levenstestament regelt u wat er moet gebeuren als u zelf geen beslissingen meer kunt nemen. In een levenstestament wordt een gevolmachtigde benoemd, die dan namens de volmachtgever beslissingen kan nemen. Vaak is dat een van de kinderen, maar het kan ook iemand van buiten gezin of familie zijn.

Meestal wordt een algemene volmacht gegeven, maar u kunt de volmacht ook beperken tot bepaalde handelingen, bijvoorbeeld alleen bankzaken. Een algemene volmacht geeft u als gevolmachtigde echter de meeste mogelijkheden. Zonder een levenstestament / algemene volmacht wordt de weg omslachtiger. Dan moet de rechter er aan te pas komen om een meerderjarigenbewind of curatele in te stellen. U kunt in een levenstestament ook de rechter vragen om een door u voorgestelde persoon of instelling te benoemen tot bewindvoerder.

Voor een gemachtigde is het van groot belang te weten hoever zijn of haar bevoegdheid reikt en wat daarvan de consequenties zijn. In het levenstestament moet zijn opgenomen wanneer de volmacht ingaat. Grofweg zijn er twee lijnen. De eerste is dat de volmacht ingaat als de volmachtgever wilsonbekwaam is, hetgeen door een arts moet worden vastgesteld. De tweede lijn is dat de volmacht al direct na het opstellen van de volmacht ingaat. De gevolmachtigde kan dan ook vanaf die datum op basis van de volmacht handelen.

Volmachten zijn niet onbeperkt. Zo mag een volmachtgever geen schenkingen namens de volmachtgever doen en zal hij of zij altijd moeten handelen in het belang van de volmachtgever. Het gaat dus niet alleen om de vraag of de gevolmachtigde kan handelen, maar ook om de vraag of hij of zij dat mag. Er is daarom alle reden voor volmachtgevers om duidelijke instructies in het levenstestament te verwerken zodat discussie daarover niet kan ontstaan.

Een andere vraag is of de gevolmachtigde altijd moet handelen, of daar een eigen beslissing in kan nemen. Het antwoorde op die vraag is nog niet uitgefilterd. Het juridische onderscheid tussen moeten en mogen in dit kader is nog in ontwikkeling. Dat wordt nog aangevuld met het onderscheid tussen de belangen van de volmachtgever gedurende de periode dat de volmacht wordt uitgeoefend en de belangen van derden – bijvoorbeeld (andere) erfgenamen – in een later stadium. Ook daarover kan de volmachtgever in het levenstestament richtlijnen geven.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van een levenstestament? Bel ons voor het maken van een afspraak.


notariskrant tekst

Meld u gratis aan voor de notariskrant Aanmelden Notariskrant

LintNotarissen.nl logo
LintNotarissen.nl

Copyright © 2024 LintNotarissen.nl | Sitemap

Powered by Designpro.nl & Z-IM

Zoeken