Tekst melding

i.v.m. met een telefonische storing is ons kantoor alleen bereikbaar per mail. Onze excuses voor dit ongemak!

LintNotarissen.nl logo
LintNotarissen.nl
Ga terug

Onderzoek naar ruimere toegang notarissen tot UBO-register

De commissie besloot dat de wetsvoorstellen nog niet rijp zijn voor plenaire behandeling door de Eerste Kamer. De commissie zet haar voorbereiding voort. Het kabinet wil het UBO-register komend voorjaar laten ingaan.

Belanghebbenden

Op grond van de vierde en vijfde anti-witwasrichtlijn moest Nederland op 10 januari 2020 een UBO-register hebben ingesteld. In dat register worden van juridische entiteiten als vennootschappen en stichtingen de 'uiteindelijk belanghebbenden' (ultimate beneficial owners, UBO's) vastgelegd. Wwft-instellingen krijgen beperkt toegang tot de gegevens in het UBO-register. Alleen de openbare gegevens naam, geboortemaand, geboortejaar, woonstaat, nationaliteit en aard en omvang van het economische belang zijn door hen in te zien.

Advies

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft advies uitgebracht over toegang van Wwft-instellingen tot de aanvullende gegevens in het UBO-register. Op dit moment wordt gekeken in hoeverre tegemoet kan worden gekomen aan de opmerkingen van de AP over deze ruimere toegang. Vervolgens wordt afgewogen of er wetgeving voor deze toegang komt.

Terugmeldplicht

Alle bestaande registratieplichtige juridische entiteiten moeten binnen achttien maanden na inwerkingtreding van het UBO-register hun UBO's registreren bij de Kamer van Koophandel. De terugmeldplicht voor Wwft-instellingen geldt al in deze periode. Als in deze periode een juridische entiteit nog geen gegevens over haar UBO's heeft geregistreerd, is het niet mogelijk om een terugmelding te doen. Binnen die achttien maanden is het alleen mogelijk om een tegenstrijdigheid met een geregistreerd gegeven te melden, aldus de minister. Een voorziening voor terugmelding zal vermoedelijk twee maanden na de start van het UBO-register beschikbaar komen.

Pseudo-UBO

Als geen natuurlijk persoon kan worden achterhaald die de UBO is, moet het hoger leidinggevend personeel van de juridische entiteit als UBO worden aangemerkt: de zogenaamde pseudo-UBO. Alle leden van het bestuur moeten dan volgens Hoekstra als UBO worden aangewezen. Als sprake is van een rechtspersoon-bestuurder, dan is elke natuurlijk persoon die daarvan bestuurder is tevens de pseudo-UBO van de rechtspersoon die UBO-registratieplichtig is.

Centraal aandeelhoudersregister

Het kabinet vindt besluitvorming over een centraal aandeelhoudersregister, onder meer vanwege het UBO-register, op dit moment te vroeg komen. Het kabinet wil eerst kennis en ervaring opdoen met het UBO-register. Hoekstra schrijft dat het kabinet wel graag bereid is met de initiatiefnemers van het centraal aandeelhoudersregister in gesprek te gaan om te bekijken of en hoe een centraal aandeelhoudersregister het UBO-register op termijn kan versterken en wat daarvoor de randvoorwaarden zijn.


notariskrant tekst

Meld u gratis aan voor de notariskrant Aanmelden Notariskrant

LintNotarissen.nl logo
LintNotarissen.nl

Copyright © 2024 LintNotarissen.nl | Sitemap

Powered by Designpro.nl & Z-IM

Zoeken