Tekst melding

i.v.m. met een telefonische storing is ons kantoor alleen bereikbaar per mail. Onze excuses voor dit ongemak!

LintNotarissen.nl logo
LintNotarissen.nl
Ga terug

Uitvoering levenstestament staat of valt bij opstelling gevolmachtigde(n)

Met een levenstestament is het mogelijk om vooraf te bepalen door wie en op welke wijze uw financiƫle en/of zorgbelangen moeten worden geregeld indien u daarover zelf geen beslissingen meer kunt nemen. Bij het aanwijzen van een of meer gevolmachtigden in een levenstestament is het verstandig om vooraf zo goed mogelijk rekening te houden met de praktische uitvoerbaarheid van wat in het levenstestament wordt bepaald.

Het is vooraf niet altijd mogelijk om rekening te houden met toekomstige feiten en omstandigheden waar een gevolmachtigde mee te maken kan krijgen. Een levenstestament vormt in beginsel een passende voorziening voor het geval een volmachtgever niet meer tot een behoorlijke waarneming van diens vermogensrechtelijke belangen in staat is. Een dergelijk levenstestament dient in beginsel ook te worden geƫerbiedigd door de rechter. Zo wees de kantonrechter een verzoek van een kind af om een meerderjarigenbewind in te stellen over het vermogen van haar moeder omdat haar moeder een levenstestament had opgesteld dat voorrang zou hebben boven het bewind.

Het Hof heeft de beschikking van die kantonrechter later vernietigd en toch een meerderjarigenbewind ingesteld met benoeming van een onafhankelijke professional als bewindvoerder. Het Hof oordeelde dat er sprake kan zijn van bijzondere omstandigheden die maken dat de instelling van een bewind toch noodzakelijk blijkt. In dit concrete geval zorgde een ernstig verstoorde familieverhouding en het onderlinge wantrouwen tussen de gevolmachtigden (de vier kinderen) dat het levenstestament in de praktijk niet uitvoerbaar was gebleken.

In het betreffende levenstestament waren de vier kinderen van de volmachtgever namelijk uitsluitend gezamenlijk bevoegd om de belangen van hun moeder waar te nemen. Door de feitelijk slechte verstandhouding tussen de gevolmachtigde kinderen konden de in het belang van hun moeder zijnde beslissingen nauwelijks genomen worden. Anders dan de kantonrechter was het Hof dan ook van oordeel dat de vermogensrechtelijke belangen van hun moeder door het levenstestament onvoldoende waren gewaarborgd en de instelling van een bewind over goederen die aan haar (zullen) toebehoren noodzakelijk was.

In de hiervoor beschreven rechtszaak werd door een kind een verzoek tot onderbewindstelling ingesteld omdat deze van mening was dat er niet volgens het levenstestament werd gehandeld. Dit kind zou volledig buiten de van belang zijnde beslissingen en de bankzaken zijn gehouden. Ook zou over het beheer van de lopende rekening al geruime tijd onenigheid hebben bestaan. Het beheer gebeurde op niet transparante wijze. De rekeningen van moeder zouden selectief betaald worden en over het uitgavenpatroon zou onenigheid hebben bestaan. Zaken die het betreffende kind in het belang van moeder noodzakelijk achtte, werden volgens deze door de andere gevolmachtigden niet mogelijk gemaakt. Bovendien werd over tal van zaken geen overeenstemming bereikt, zodat voor moeder van belang zijnde beslissingen nauwelijks konden worden genomen.

Dit alles ging volgens het betreffende kind en dus ook volgens het Hof ten koste van de belangen van moeder. Het levenstestament bood dus geen uitweg, terwijl de vermogensrechtelijke beslissingen in de toekomst alleen maar zouden toenemen; er moest bijvoorbeeld nog over een leegstaande woning van moeder een beslissing worden genomen.

Bij het opstellen van een levenstestament is het belangrijk om vooraf te beoordelen of de aan te wijzen gevolmachtigden het goed met elkaar kunnen vinden in de voor u in de toekomst wellicht te nemen beslissingen. Vertrouwen zij elkaar en denken zij allen hetzelfde en staat daarbij het belang van u als volmachtgever voorop? Bespreek vooraf duidelijk met de gevolmachtigden hoe u diverse zaken geregeld zou willen hebben en beoordeel dan hoe de gevolmachtigden daarop reageren en beperk anders het aantal personen aan wie u volmacht wilt verlenen.

Wilt u meer weten over het maken van een levenstestament? Bel ons voor een afspraak.

notariskrant tekst

Meld u gratis aan voor de notariskrant Aanmelden Notariskrant

LintNotarissen.nl logo
LintNotarissen.nl

Copyright © 2024 LintNotarissen.nl | Sitemap

Powered by Designpro.nl & Z-IM

Zoeken