Tekst melding

i.v.m. met een telefonische storing is ons kantoor alleen bereikbaar per mail. Onze excuses voor dit ongemak!

LintNotarissen.nl logo
LintNotarissen.nl
Privacyverklaring Tekst

Privacyverklaring 

Deze verklaring geeft informatie over hoe Lint Notarissen omgaat met persoonsgegevens die in het kader van de werkzaamheden en dienstverlening worden verwerkt. 

Onze dienstverlening 

Lint Notarissen vraagt uw persoonsgegevens alleen op voor de volgende doelen: 

 1. het uitvoeren van opdrachten voor advies of andere diensten; 
 2. om te voldoen aan wettelijke taken en verplichtingen; of 
 3. voor de doelen waar u specifiek toestemming voor heeft gegeven. 

Uw gegevens worden niet zonder uw toestemming voor andere doelen verwerkt. 
Persoonsgegevens worden opgevraagd voor het opmaken van een notariële akte of voor het uitvoeren van een andere door u aanbestede opdracht. 

Regels persoonsgegevens bij notariële akten 

Als Lint Notarissen een notariële akte opmaakt met uw persoonsgegevens, moet de notaris zich aan wettelijke regels houden. Deze hebben invloed op de verwerking van persoonsgegevens: 

 1. De notaris moet bepaalde (persoons)gegevens verplicht in de akte zetten. Uw gegevens worden dus op een wettelijke grondslag verwerkt. 
 2. De notaris moet de ondertekende akte met uw persoonsgegevens verplicht eeuwig bewaren. 
 3. Zodra de akte door de notaris is ondertekend, wordt het een officieel bewijsstuk. Dan mag er niets meer aan veranderd worden, ook niet als de persoonsgegevens niet kloppen. Als er wijzigingen nodig zijn, moet de notaris een nieuwe akte maken waarin de wijziging staat. 
 4. De notaris moet bepaalde (persoons)gegevens verplicht controleren in de Basisregistratie Personen (BRP), het Kadaster en het Handelsregister zoals aangehouden door de Kamer van Koophandel. 
 5. De notaris moet verplicht uw identiteit controleren.  
 6. Uw persoonsgegevens vallen onder het beroepsgeheim van de notaris. Onbevoegden krijgen geen toegang tot de gegevens. 

Bron van verwerkte persoonsgegevens 

Als Lint Notarissen persoonsgegevens van u verwerkt, die wij niet van uzelf hebben verkregen, dan zal dat altijd gebeuren in het kader van de ons verstrekte opdracht. De bron van die gegevens zal dan één van de volgende zijn: 

 1. Openbare registers, waaronder het Kadaster; 
 2. Een partij, makelaar, advocaat, accountant of andere adviseur in verband met het uitvoeren van een opdracht waarvan u één van die partijen bent, gehuwd met één van die partijen bent, bestuurder, gevolmachtigde of uiteindelijk belanghebbende van één van die partijen bent; 
 3. Basisregistratie personen (BRP); 
 4. Trouwboekje; 
 5. Buitenlandse registers; 
 6. Databases met ondernemingsgegevens. 

Doorgeven van uw persoonsgegevens 

Lint Notarissen geeft uw persoonsgegevens alleen aan anderen (derde partijen) door als dat wettelijk verplicht is of als dat echt nodig is om de werkzaamheden uit te voeren. Lint Notarissen verstrekt, afhankelijk van welke akte wij voor u hebben opgesteld, uw persoonsgegevens aan de volgende ontvangers: 

 1. Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB), 
 2. de Belastingdienst, 
 3. registerhouders, zoals het Kadaster, de Kamer van Koophandel, het Centraal Testamentenregister (CTR), het Centraal Levenstestamentenregister (CLTR) (echter uitsluitend met uw uitdrukkelijke toestemming), door de Rechtbanken aangehouden huwelijksgoederenregisters; 
 4. de wederpartijen en overige betrokkenen bij een opdracht voor zover deze recht zouden hebben op een afschrift van de akte waarvan wij een concept hebben opgemaakt. 

In het kader van de opdracht worden gedurende de uitvoering ervan en bij afronding documenten waarin uw gegevens staan vermeld, verstrekt aan derden zoals uw makelaar, uw financieel adviseur, uw accountant, uw belastingadviseur of uw advocaat. Persoonsgegevens worden door Lint Notarissen niet doorgegeven buiten de EU of aan een internationale organisatie. 

Bewaren van uw persoonsgegevens 

Uw persoonsgegevens worden door Lint Notarissen niet langer bewaard dan nodig voor het doel waarvoor zij zijn verzameld, voor het uitoefenen van wettelijke taken en het nakomen van wettelijke verplichtingen of het uitvoeren van overeenkomsten (denk aan verjaringstermijnen). Bewaartermijnen uit wettelijke bepalingen zoals de Wet op het notarisambt en de archiefwet zijn van toepassing en het gerechtvaardigde belang vanwege mogelijke klachten en aansprakelijkheidsstellingen. Notariële akten worden eeuwig bewaard. 

Beveiliging van uw persoonsgegevens 

Lint Notarissen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u van mening bent dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, kunt u contact met ons opnemen. 

Subverwerking 

Ten behoeve van automatisering, telefoonservice, archiefvernietiging, archivering, accountancy, vertalingen, nieuwsbrieven en fiscale zaken kunnen persoonsgegevens door derden, met wie wij verwerkersovereenkomsten zullen sluiten, verwerkt worden. 

Uw rechten ten aanzien van door ons verwerkte persoonsgegevens 

Wanneer uw persoonsgegevens door Lint Notarissen worden verwerkt kunt u op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de onderstaande rechten gebruik maken. Voor wij uw aanvraag inwilligen, zullen wij u eerst identificeren aan de hand van een geldig identiteitsbewijs. 

Recht van inzage van de betrokkene 

U kunt altijd opvragen welke persoonsgegevens Lint Notarissen verwerkt, voor welk doel dat is en hoe lang deze bewaard worden. Mogelijk is er een wettelijke grondslag waardoor we niet op uw verzoek in kunnen gaan, wij zullen dit beoordelen en u hierover informeren. 

Recht op rectificatie 

Wanneer u meent dat bepaalde gegevens niet correct zijn verwerkt, heeft u het recht rectificatie van deze gegevens te vragen. Als dit gaat om gegevens in een notariële akte is dat niet mogelijk en zal een nieuwe akte moeten worden opgesteld als aanvulling op de onjuiste akte. 

Recht op gegevenswissing (recht op ‘vergetelheid’) 

Wanneer u wilt dat uw persoonsgegevens worden verwijderd, kunt u hiervoor een verzoek indienen. Staan de gegevens in een notariële akte, dan mag de notaris deze niet verwijderen. Daarnaast kunnen er ook andere gerechtvaardigde belangen zijn waardoor wij op uw verzoek niet in kunnen gaan. 

Recht op beperking van de verwerking 

Wanneer u de verwerking van persoonsgegevens door Lint Notarissen wil beperken (in afwachting van door u gevraagde rectificatie van uw persoonsgegevens, gemaakt bezwaar tegen verwerking of omdat u juist niet wilt dat gegevens worden verwijderd ondanks dat de verwerking onrechtmatig is) kunt u hiervoor een verzoek indienen. 

Recht op overdraagbaarheid van gegevens 

Wanneer uw persoonsgegevens niet worden verwerkt voor een notariële akte en u de persoonsgegevens wilt overdragen naar een andere dienstverlener kunt u hiervoor een verzoek indienen. Een dergelijke overdracht is overigens niet altijd mogelijk, aangezien wettelijke notariële plichten zich hiertegen kunnen verzetten. 

Mogelijke beperkingen in het uitoefenen van uw rechten op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 

Lint Notarissen stelt alles in het werk om te voldoen aan uw rechten op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het kan echter voorkomen dat deze rechten in conflict zijn met andere wettelijke bepalingen zoals de Wet op het notarisambt. Mocht de notaris om die reden niet aan één van de genoemde verzoeken kunnen voldoen, dan wordt u hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld. 

Klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door Lint Notarissen 

Wanneer u klachten heeft over de verwerking van persoonsgegevens door Lint Notarissen dan horen wij dit graag. U kunt hiervoor telefonisch contact opnemen met de notaris. U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder (Autoriteit Persoonsgegevens). Hiervoor kunt u terecht op de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

LintNotarissen.nl logo
LintNotarissen.nl
notariskrant tekst

Meld u gratis aan voor de notariskrant Aanmelden Notariskrant

LintNotarissen.nl logo
LintNotarissen.nl

Copyright © 2024 LintNotarissen.nl | Sitemap

Powered by Designpro.nl & Z-IM

Zoeken